– Et steg i riktig retning

Meldingsutveksling er avgjørende i samhandlingsreformen, viser en ny KS-rapport. – Dette bekrefter det vi i NST har visst lenge, sier prosjektleder Gerd Ersdal.

Elektronisk meldingsutveksling av for eksempel epikriser, henvisninger og rekvireringer vil føre til høyere kvalitet på helsehjelp, økt pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og effektivitet, økt kapasitet og samhandling.

Dette kommer frem i et FoU-prosjekt Price Waterhouse Cooper har gjennomført for Kommunenes Sentralforbund i perioden september 2011 til januar 2012.

– Bekrefter det vi visste

Gerd Ersdal er medisinsk rådgiver ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Hun er ikke overrasket over rapportens innhold.

– De har samme oppfatning av situasjonen som det vi har. Dette bekrefter det vi i FUNNKe har visst lenge, forteller hun.

FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en full skala implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge.

Anbefaler nasjonalt prosjekt

I rapporten har de ikke-kvantifiserbare nytteeffektene fått høyest score, noe som betyr at nytteeffekten av elektronisk meldingsutveksling er betydelig høyere enn hva som er mulig å kunne vise gjennom rene kvantitative nytteberegninger, som for eksempel tidsbesparelser.

Undersøkelsen ble gjort ved å undersøke nærmere fem av de 11 kommunene som deltok i det nasjonale meldingssløftet i 2010-2011; Arendal, Bergen, Gjøvik, Stavanger og Verdal. Ut fra opplysninger fra disse har de undersøkt både gevinstene og kostnadene ved meldingsutveksling.

I tillegg diskuterer rapporten utfordringene på den teknologiske siden.

– De anbefaler at det etableres et felles nasjonalt prosjekt for å sikre en rask og kostnadseffektiv ferdigstillelse av elektronisk meldingsutveksling. Dette er noe vi i FUNNKe støtter veldig, sier Ersdal.

– Viktig rapport

Samhandlingsreformen stiller krav til økt kommunikasjon mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Meldingsutveksling om utskrivningsklare pasienter er et eksempel på dette, og manglende elektroniske meldinger har tvunget helseforetak og kommuner til å investere i gårsdagens teknologi; faksmaskiner.

– En av forutsetningene for å lykkes med samhandlingsreformen er at vi har elektronisk meldingsutveksling i alle landets kommuner. Det har vi ikke nå, og det er derfor denne rapporten er så viktig. Dette er et steg i riktig retning, sier Ersdal.

Best i nord

Kommunene anbefales å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling så raskt som mulig, samt å gjennomføre en rask innføringsprosess mot fastleger og etter hvert helseforetak for å høste størst mulig gevinst.

– Anbefalingen til oss i FUNNKe er at det kan være hensiktsmessig med et lite økonomisk tilskudd til kommune. Et slikt tilskudd sammen med krav i samhandlingsreformen, kan få kommunepolitikerne til å prioritere dette arbeidet så raskt som mulig, mener Ersdal.

Rapporten påpeker også at nytteverdien for hver enkelt kommune vil øke for hver meldingstype som kommer i drift samt for hver ny aktør kommunen starter samhandling med.

Per nå har FUNNKe ti kommuner med på laget om elektronisk meldingsutveksling. Ersdal forventer at 30 kommer i 2012 og ytterligere 30 i 2013. Alle fire helseforetak tilrettelegger for meldingsutveksling.

Region nord skulle dermed ligge veldig godt an på landsbasis.

Les mer om FUNNKe her.