- Ring drosjen, doktor!

«I Helse-Norge i dag foregår kommunikasjon ved hjelp av taxi, og bare de mest moderne helseregionene har mulighet til å benytte seg av faks».

funnke_illustrasjon_400.jpg

Dette er inntrykket man sitter igjen med etter å ha fulgt med i den pågående debatten om IKT i helsevesenet. Selv om dette er en karikatur, kan man av og til lure på om hele datasystemet i Helse-Norge har havarert og om vi befinner oss på steinaldernivå. Det gjør vi altså ikke.

Det jobbes tvert imot aktivt og over hele landet for at alle nivåene i helse- og omsorgssektoren skal kunne kommunisere elektronisk med hverandre. Elektronisk kommunikasjon skal være, og har mange steder lenge vært, den naturlige måten å kommunisere på i helsetjenesten.

Sikkert nettverk

Tradisjonell post, faks, taxi og telefon erstattes av standardiserte elektroniske meldinger mellom pleie- og omsorgssektoren i kommunene, sykehus og fastlegen. Henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og utskrivingsnotater er eksempel på slike standardmeldinger som i dag sendes elektronisk.

I tillegg kan for eksempel hjemmetjenesten og fastlegen drøfte pasienters helse i meldinger som sendes fram og tilbake – som epost. Og all kommunikasjon foregår i et sikkert nettverk.

Elektronisk samspill

Helsedirektoratet har gitt Norsk Helsenett ansvaret for å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen 2015. Norsk Helsenett driver det sikre nettverket for elektronisk samhandling i helsetjenesten hvor alle elektroniske meldinger sendes.

I Nord-Norge har Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ansvaret for å rulle ut den elektroniske meldingsutvekslingen gjennom et storskala-implementeringsprosjekt, FUNNKe. NST skal sørge for at pleie- og omsorgssektoren i alle de 87 kommunene i Helse-Nord, alle fastlegene og fire helseforetak kommuniserer elektronisk med hverandre.

Meldingsflom 

Tall fra Norsk Helsenett viser at det mellom sykehusene i Helse Nord RHF og kommunene har blitt sendt 975000 og mottatt 981.000 meldinger det siste året – fra juni 2012 til juni 2013. Dette betyr at det fra sykehusene i Nord-Norge ble sendt og mottatt 2,1 meldinger per innbygger det siste året.

Tall fra de andre helseregionene viser fra 0,1 til 0,5 meldinger pr innbygger i samme periode.

Uten taxi 

Pleie- og omsorgstjenesten i om lag halvparten av nordnorske kommuner utveksler nå helseopplysninger elektronisk med fastleger, og i løpet av høsten skal mange nye kommuner gå i gang. Kommunene skal samtidig etablere elektronisk kontakt med sykehusene.

Det jobbes parallelt med mange type IKT-prosjekter innen helsetjenesten. De nasjonale innsatsområdene for de kommende årene er implementering av e-resept, videreutvikling av den nasjonale helseportalen helsenorge.no, implementering av nasjonal kjernejournal, utvikling av helseregistre og velferdsteknologi. Det er nok en stund til elektroniske meldinger kan utveksles mellom alle regioner, men vi er på rett vei – uten taxi.

 

Kronikk av Eirin Rødseth og Gerd Ersdal, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), publisert i Dagens Medisin og NRK Ytring.