- Samhandlingsreformen kommer - vær forberedt!

- Dagens helsepersonell har ikke råd til å la kunnskap om elektronisk samhandling glippe fra seg. En omfattende samhandlingsreform står for døren, og forberedelsene må starte allerede nå, sier Bodil Bach fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).
Teleortopedi.
Elektronisk samhandling kommer til å bli stadig mer sentralt i helsesektoren i tiden framover. Her gjennomføres en ortopedisk konsultasjon ved hjelp av videokonferanse.

I løpet av høsten skal Bach arrangere en rekke e-helseseminarer sammen med KS, Norsk helsenett, KITH og Norsk sykepleierforbunds Samspill-prosjekter, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Samhandling er nøkkelordet i helsesektoren, ikke minst i forbindelse med den mye omtalte nye reformen. Men bak ordet ligger det viktige, spennende og til dels omfattende endringer i måten å jobbe på, både organisatorisk og i forhold til verktøyene man bruker.

Høstens rekke av regionale e-helseseminarer tar mål av seg til å presentere muligheter og modeller for hvordan helsepersonell kan bruke IKT for å jobbe smartere og mer sømløst i tråd med ideene fra Samhandlingsreformen.

- Disse seminarene skal være et bidrag til å ruste landets helsearbeidere til å kommunisere mer og bedre med hverandre ved hjelp av IKT-verktøyer, sier prosjektleder Bodil Bach.

bodil_bach_web
Bodil Bach fra NST anbefaler at helsearbeidere lærer seg elektronisk samhandling.

Nasjonale og lokale aktører deler erfaringer

Gjennom flere år har arrangørene gjennomført seminar-rekker med e-helse som tema og med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. 
 
I år er det Bergen, Gardermoen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø som får besøk av arrangementet. Seminarene er lagt opp med emner knyttet Helse- og Omsorgsdepartmentets reform.
 
 
Denne høsten ligger fokuset særlig på konkrete utfordringer og muligheter som aktørene vil møte relatert til meldingstjenester. Her vil det blant annet bli en nyttig, praktisk demonstrasjon med meldinger som går mellom mange aktører.
 
I tillegg kan deltakerne få med seg workshops om helsenettet, samspillerfaringer, nettbasert kompetanseutvikling (dvs. nettbaserte verktøy kombinert med videokonferanser og tradisjonell undervisning), muligheter for telemedisinske tjenester, utfordringer rundt informasjonssikkerhet og håndtering lokalt.
 

Vil forhindre et digitalt gap

- Det er ikke nødvendig at alle i helsesektoren skal støte på de samme og problemstillingene og oppstartsvanskene, når man kan høste av hverandres erfaringer, påpeker Bach.
 
Hun sier videre at e-helseseminarene selvfølgelig ikke er den eneste måten å tilegne seg kunnskap om elektronisk samhandling. 
 
- Men vi vil likevel påstå at disse seminarene er en enestående anledning for å tilegne seg denne kunnskapen, siden seminarene kombinerer retningslinjer fra sentralt hold med erfaringer og kunnskap fra hvert enkelt lokale plan på en helt spesiell måte.
 
Bach understreker at det lett kan oppstå et gap mellom miljøer som etablerer og utfører elektronisk samhandling og dem venter med å gjøre det. Og jo mer tid som går, jo mindre sømløs blir samhandlingen. Derfor er det viktig at flest mulig får kompetanse nok til å kunne henge med.
 
For dem som ikke har anledning til å delta, anbefaler Bach derfor å ta kontakt med noen av arrangørene for råd og veiledning på de forskjellige spesialfelt, ettersom alle samarbeidspartnerne har et ansvar for elektronisk samhandling, også etter at de omreisende seminarene er ferdige.
 
annonse roadshow09


Andre saker i dette nyhetsbrevet: