Alderdom er ingen diagnose

- Det er ingen diagnose å bli gammel. Vi skal alle dit og ønsker oss en verdig alderdom. Spørsmålet er hvordan myndighetene tilrettelegger helsetjenesten og andre offentlige servicetilbud for at vi skal få en best mulig alderdom.
Hans Olav Tungesvik.
- Alderdom er ingen diagnose. Flere eldre som lever lenger utfordrer myndighetene til å tenke nytt også når det gjelder bruk av moderne teknologi, påpeker Hans Olav Tungesvik under åpningen av telemedisinkonferansen om

Hans Olav Tungesvik fra Statens seniorråd adresserte et klart budskap til norske politikere og myndigheter da han åpnet telemedisinkonferansen om framtidas eldrehelse i Tromsø.

Ufullstendig demokrati

Uten en aktiv eldrepolitikk innenfor områder som helse, arbeidsliv, politikk og kultur vil vi bli stående på stedet hvil. Ett stadig repetert tiltak er å gjøre noe med alderssammensetningen i politiske partier og gi eldre større innflytelse i maktens korridorer på Stortinget.

- Av dagens 169 stortingsrepresentanter, er det bare én over 65 år. Folk over 60 har liten innflytelse på politiske arenaer. Det etablert som en kjensgjerning at yngre mennesker skal ha de viktigste posisjoner her til lands. Det gir oss faktisk et ufullstendig demokrati, mener Tungesvik.

Mer kunnskap

Konferansen i Tromsø presenterer et bredt spekter av teknologiske muligheter for å imøtekomme den stadig voksende andel eldre mennesker som trenger helsehjelp og omsorg. Tungesvik vektlegger at mer kunnskap om bruk av teknologi er en forutsetning for å sette eldre mennesker i stand til å fungere i morgendagens samfunn.

- Stadig flere eldre har et forhold til datamaskiner og mobiltelefon og benytter slike verktøy. Men det er grunnleggende viktig at det legges tilrette lokalt for å lære eldre å betjene teknologiske nyvinninger. Opplæring og trening må derfor tilbys i kommunesentre eller på bibliotek, fremholder han.

Hjemme lengst mulig

Utviklingen går i retning av at vi ønsker å bo så lenge som mulig i våre egne hjem. Det utfordrer måten helsetjenesten skal organiseres på, men gir også muligheter for å tenke nytt.

- Det bor færre mennesker i institusjoner nå enn for ti år siden. Samtidig har ikke dette redusert behovet for hjelp fra helse- og omsorgstjenesten. Det er måten vi leverer helsetjenesten på som må endres, påpeker Tungesvik og trekker frem geriatri og rehabilitering som forsømte fagområder i Norge i dag.

Fakta om TTeC 2007:

Tromsø Telemedicine and eHealth Conference arrangeres i dagene 11.-13. juni 2007. Det er sjuende gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som samler flere hundre deltakere fra 20 land over tre dager. Årets konferanse retter søkelys mot nye, utradisjonelle muligheter for å effektivisere omsorgstjenesten og begrense belastningene på helsevesenet når eldrebølgen inntreffer om få år.