Beslutningsstøtte for helsevesenet

Hvordan få tak i informasjon til bruk som beslutningsstøtte for klinikere i helsevesenet?

Det er en av problemstillingene cand. scient. Johan Gustav Bellika fokuserer på i sin doktoravhandling i informatikk ved Universitetet i Tromsø 4. oktober 2006.

Tilgang til informasjon
Politikerne har åpnet for fritt sykehusvalg i Norge, men har ikke tilrettelagt for at vesentlig informasjon fra pasientjournalen enkelt kan hentes fra sykehus som pasienten har vært innlagt på. Dersom en person utsettes for en ulykke langt hjemmefra, må behandlende lege henvende seg til ”hjemmesykehuset” for å få informasjon om medisiner og tidligere sykdommer. Såfremt det er en hastesak overføres informasjon muntlig over telefon. I andre tilfeller sendes disse opplysningene pr. post mellom sykehusene. Dette fører til at helsepersonell, som ikke har aktuelt behandlingsansvar, må gå inn i pasientinformasjon de egentlig ikke har behov for, eller tilgang til. Nye teknologiske løsninger kan i fremtiden rette på dette forholdet, og samtidig sørge for en mer effektiv tilgang til informasjon for autorisert helsepersonell med behandlingsansvar for pasienten.

Doktorranden har forsøkt å finne ut om man ved bruk av avansert informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan etablere en infrastruktur som gir legen tilgang til relevant data om pasienten han har til behandling. I bunnen ligger forutsetninger som ivaretar sikring av pasientdata og ivaretakelse av den enkelte pasients privatliv og personvern.

Sykdomsovervåking
Bellika har i tillegg vurdert mulige systemer for såkalt sekundær bruk av lagret pasientinformasjon med tanke på sykdomsovervåking og epidemiologi. Eksempelvis kan klinikeren få tilgang til statistiske data om forekomst av utvalgte smittsomme sykdommer og hvordan sykdom er fordelt i hans pasientpopulasjon. Dette gir klinikeren nyttig bakgrunnsinformasjon som kan bidra til tidligere diagnostisering og behandling av pasienter.

Forbedre kvaliteten
De overordnede målene for doktorgradsarbeidet er å forbedre kvaliteten på pasientopplysninger som gjøres tilgjengelige for helsepersonell samt å gjøre relevante og oppdaterte statistiske data tilgjengelige for klinikere, lokale og nasjonale helsemyndigheter.

Arbeidet har vært utført ved Nasjonalt senter for telemedisin, Institutt for informatikk og Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Professor Gunnar Hartvigsen har vært veileder, og professor Toralf Hasvold, dekan ved det medisinske fakultet, har vært bi-veileder. Arbeidet har vært finansiert av Norsk forskningsråd samt Nasjonalt senter for telemedisin.

Cand. scient. Johan Gustav Bellika holder prøveforelesning for dr. scient. graden:

Onsdag 4. oktober 2006 kl. 10.15, Lille auditorium, Realfagsbygget over oppgitt emne: "Security in Distributed Systems”

Doktoranden vil offentlig forsvare for dr. scient. graden avhandlingen:

"The Snow Agent system. A mobile agent system platform for extending electronic health record systems with clinical decision support modules".

Onsdag 4. oktober 2006 kl. 13.15, Lille auditorium, Realfagsbygget.

Bedømmelseskomité:
Professor Hans Åhlfeldt (1. opponent), Institutionen för medicinsk teknikk, Linköpings universitet. Professor Kjell Bratbergsengen (2. opponent), Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Norges Naturvitenskapelige Universitet. Professor Dag Johansen, Institutt for informatikk, Universitetet i Tromsø.

Disputasen ledes av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, professor Tore O. Vorren, Universitetet i Tromsø.

Johan Gustav Bellika arbeider ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.