Betingelser for bedre samhandling

Hvilke forhold har betydning for anvendelse av mer sømløse elektroniske dokumentasjonsløsninger i helsetjenesten?

Det er en av problemstillingene cand. polit. Robert Myrvang fokuserer på i sin doktoravhandling i sosiologi ved Universitetet i Tromsø 9. juni. Han har studert betingelser for bedre samhandling mellom sykehus og legekontor, herunder hvordan overgang fra papir- til elektronisk basert dokumentasjon påvirker feltet. Samhandling rundt henvisninger og epikriser (utskrivingsbrev) benyttes som illustrasjon og eksempel, blant annet for å identifisere flaskehalser og utfordringer knyttet til dokumentasjonsarbeidet.

 

Målet er å peke på forhold som har betydning for anvendelse av mer sømløse elektroniske dokumentasjonsløsninger, det vil si løsninger som i større grad ivaretar behovet for kompetanseoverføring mellom spesialiserte helsepersonellgrupper, og som bidrar til mer "pasientfokusert" dokumentasjon.

 

Avhandlingen har tittelen; "Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin."  Arbeidet er utført ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Tromsø med førsteamanuensis Sissel Eriksen som veileder. Arbeidet er finansiert av Norsk forskningsråd.

 

Cand. polit. Robert Myrvang holder prøveforelesning for dr. polit. graden i sosiologi:


Torsdag 9. juni 2005,

rom B-1005 Store Auditorium SV-fak kl. 10.15 -11.00 over oppgitt emne:

 

"Sammenlign to ulike diskursanalytiske tradisjoner som er relevante for samfunnsvitenskap og drøft hvilke implikasjoner de har for forståelse og analyse av makt."                                                        

 

Doktoranden vil offentlig forsvare for dr. polit. graden avhandlingen:

"Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin."                              

 

Torsdag 9. juni 2005 -  kl. 12.15

Rom: B-1005 Store Auditorium SV-fak

 

Bedømmelseskomité:

Førsteamanuensis Vibeke Erichsen (1. opponent), Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitet i Bergen. Førsteamanuensis dr. polit. Aksel Tjora (2. opponent),  Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges Naturvitenskapelige Universitet. Førsteamanuensis dr.polit. Anne Britt Flemmen, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø.

 

Disputasen ledes av prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, professor dr.philos. Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø.

 

Robert Myrvang arbeider ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø.