Blodtrykk er ikke bare blodtrykk

Stipendiat Rune Pedersen ved NST har forsket på hvordan helsepersonell bruker elektronisk pasientjournal, støttesystemer og sykepleieterminologi i klinisk praksis. 

- Elektroniske pasientforløp har mange fordeler. Helsepersonellet slipper dobbeltrapporteringer, og direkte uttrekk av data til klinisk forskning sparer arbeid. I tillegg får man bedre tilgang til pasientinformasjon på tvers av helseforetak. Men for å få til dette må begrepsbruken være presis og konsekvent, sier Pedersen.  

Rune Pedersen cropped juni2013_400x531.jpg

Presise begrep nødvendig

Pedersens forskning viser at begrepene er lite konsistente og at behovet for semantisk interoperabilitet er stort. Uklar begrepsbruk gjør at data f.eks ikke kan gjenbrukes i pasientens neste kliniske situasjon, eller ved overføring til et annet helseforetak. Det viser seg at når elektronisk pasientjournal tas i bruk, tilpasses begrepene praksisen ved det enkelte helseforetaket. Det er f.eks mange måter å måle blodtrykk på. ”Blodtrykk” skrevet i EPJ må derfor bety blodtrykk målt på nøyaktig samme måte.  

- Begrepsavklaringer er viktig for både pasientsikkerheten, for å få kvalitative data til forskning og for samhandling mellom helsetjenestene. Først da får vi den nytten av EPJ og støttesystemene som vi ønsker oss.

Feltarbeid på Ahus

Pedersen gjorde sitt feltarbeid på Akershus Universitetssykehus(Ahus), hvor ny teknologi ble tatt i bruk tidlig.  Pedersen så på hvordan dette påvirket arbeidshverdagen for sykepleierne.

- Grunnlag for undersøkelsen har vært behandlingsplaner i EPJ, inkludert veiledende behandlingsplaner og praktiske prosedyrer for sykepleie (PPS), sier Pedersen. Han observerte arbeidspraksis, intervjuet klinikere og analyserte dokumenter for å avdekke sykepleiernes teknologipraksis og så dessuten på hvordan menneskelige relasjoner har betydning for bruken av teknologi. 

- Mine funn i doktorgradsavhandlingen er en liten byggestein for videre vellykket implementering av elektronisk pasientjournal, sier forskeren.