Prosjekter: E-helse og IKT

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
Samarbeid i kirurgisk utdanning: videokonferanse som et redskap for kunnskapsdeling 2015 - 2018 Videokonferanse Line Lundvoll Warth
eTeam Surgery 2013 - 2016 Teknologi Gunnar Hartvigsen
Videocare: Desentralisert akuttpsykiatri ved bruk av videokonferanse 2012 - 2014 Videokonferanse Aksel Tjora
Telefonscreening av eldre i fastlegepraksis 2012 - 2012 Pleie og omsorg Brita Elvevåg
Distribuert kunnskap i samarbeidet om medisinske diagnoser 2011 - 2014 Akuttmedisin Line Lundvoll Nilsen
Videokonferanse mellom legfolk og medisinsk nødtelefon - støtte og hjelp i akuttmedisinske situasjoner 2009 - 2012 Akuttmedisin Stein Roald Bolle
Effekter av nettbasert legemiddelkort 2007 - 2014 Pasientkommunikasjon Eli Larsen
Finansiering av IKT-utvikling i norsk helsevesen 2011 - 2012 Teknologi Eli Larsen
CallMeSmart 2009 - 2015 Teknologi Terje Solvoll
Sårsamhandling - Å samhandle gjennom bruk av web-basert sårjournal 2010 - 2013 Samhandling Anne G. Ekeland
Veiledning av primærleger gjennom et nytt e­læringskonsept 2010 - 2011 Dermatologi Thomas Schopf
Need to know 2009 - 2009 Akuttmedisin Heidi Jacobsen
Læring og kunnskapsutveksling mellom allmennleger og spesialister ved bruk av telemedisin 2006 - 2010 Videokonferanse Line Lundvoll Nilsen
Space, power and communication - betydningen av IKT i helsesektoren 2005 - 2009 Teknologi Kari Dyb
S@mspill som betingelse for implementering og bruk av telemedisinske tjenester ved legekontor 2005 - 2005 Samhandling Anne G. Ekeland
Tolkingsassistentprosjektet: Innføring av fjernstyring av MR- og CT-laboratorier i Norsk Helsenett 2006 - 2008 Videokonferanse Anne G. Ekeland
Palestina Telemedisinsk Rehabiliteringsnettverk 2006 - 2009 Rehabilitering Jan-Hugo Olsen
Internett som forebyggingsarena for ungdom med psykisk syke foreldre 2005 - 2008 Psykiatri Marianne Trondsen
OrtoPol@r 2003 - 2006 Ortopedi Jan-Hugo Olsen
Nettbasert legemiddelkort 2005 - 2008 Pasientkommunikasjon Eli Larsen
Felles medisinliste 2004 - 2005 Teknologi Eli Larsen
Eksemveiledning via Internett - Et randomisert kontrollert forsøk 2005 - 2007 Patologi Thomas Schopf
Elektronisk samhandling 2004 - 2005 Samhandling Heidi Jacobsen
Felles elektronisk legemiddelkort 2004 - 2004 Teknologi Eli Larsen
Palestina, forprosjekt 2004 - 2004 Nettverksbygging Jan-Hugo Olsen
Review av hemmende og fremmende faktorer 2004 - 2005 Nettverksbygging Anne G. Ekeland
Rusforebygging på nett 2005 - 2005 E-læring Marianne Trondsen
VioIP - Videokonferanse over IP 2002 - 2003 Videokonferanse Jan-Hugo Olsen
Konsensusprosess om telemedisin i svangerskapsomsorgen 2004 - 2004 Obstetrikk og gynekologi Kari Dyb
Elektronisk henvisning 2003 - 2004 Teknologi Heidi Jacobsen
PatNet 1998 - 2000 Patologi Heidi Jacobsen
Elektronisk epikrise fra UNN til legekontor 2000 - 2001 Teknologi Heidi Jacobsen
Teleradiologi i nordnorsk røntgentjeneste - uorden og framskritt 1998 - 2005 Radiologi Anne G. Ekeland
DORIS-modul for screening av diabetesindusert retinopati 2002 - 2004 Kroniske sykdommer Monika Johansen
Født med bredbånd 2001 - 2002 Obstetrikk og gynekologi Heidi Jacobsen
TelAny - TELemedicine ANYwhere 2001 - 2003 Akuttmedisin Eli Larsen