E-helse til 134 kommuner

Gjennom økt bruk av elektronisk kommunikasjon og telemedisin kan kommunene bli premissleverandør for egen utvikling på lik linje med sykehusene.
ehelseseminar_harstad_400
Fra ehelseseminaret i Harstad 12. september. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Nasjonalt senter for telemedisin har sammen med flere nasjonale samarbeidspartnere gjennomført regionale e-helseseminar med deltakere fra 134 kommuner i høst.

Hensikten har vært å dele erfaringer om utvikling og implementering av elektroniske pasientjournaler og annen teknologi for å støtte opp under samhandlingen i helsevesenet.

Løft for pleie- og omsorgssektoren

Både myndigheter og helsetjenestens aktører har lenge vært opptatt av å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten gjennom innføring av elektronisk kommunikasjon samt telemedisin. Så langt har samhandling mellom sykehus og fastleger hatt størst prioritet.

Nå står pleie- og omsorgssektoren for tur. Gjennom det nasjonale prosjektet ”Elin kommune” gis pleie- og omsorgssektoren et løft når de nå settes i stand til å sende pasientinformasjon elektronisk til fastleger i kommunen. På samme måte skal den kommunale helsetjeneste knyttes tettere opp til sykehusene.
 

Starter i nord

- Kroken legekontor og Kvaløysletta legekontor i Tromsø er de første som kan ta imot elektronisk informasjon om pasienter fra pleie- og omsorgstjenesten. De er pionerer i et landsomfattende prosjekt hvor 6 pilotkommuner er med på utprøving av en tjeneste som etter hvert skal bli landsomfattende, forteller Heidi Jacobsen ved Nasjonalt senter for telemedisin. Hun har ansvar for å få satt ut dette systemet i pilotkommunene.

Nasjonal satsing

Gjennom regionale e-helseseminarer 10 steder i landet har Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin, Norsk helsenett og Kompetansesenteret for IT i helsesektoren synliggjort for kommunale aktører det arbeid som utføres nasjonalt på dette området.

Kommunene har fått høre om bruk av PDA i hjemmetjenesten, interaktive kompetansehevingstiltak og konkrete telemedisinske tjenester som innbefatter diagnostisering, behandling og rådgivning.

Noe av tanken bak seminarene har vært å dele erfaringer fra bruk av elektronisk kommunikasjon for å styrke samhandlingen i helsesektoren. 577 personer fra 134 kommuner har fått informasjon om hvilke muligheter som ligger i bruk av IKT og telemedisin for å styrke samhandlingen, øke kvaliteten på tjenestene og skape attraktive arbeidsplasser for de som skal jobbe i helsevesenet i årene som kommer.

Kontaktperson hos NST

Leder av Kommuneprogrammet, Gunn-Hilde Rotvold. Telefon 992 69 511 og epost Gunn-Hilde.Rotvold@telemed.no