Elektronisk samhandling på Helgeland

NST har fått i oppdrag fra Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF å bidra til at telemedisin implementeres dersom dette er rasjonelt i forhold til tilgjengelighet, kostnadseffektivitet og kvalitet innen fagområdene hud og ØNH.
Helgelandssykehuset HF har for tiden pasientlekkasje innen fagområdene hud og ØNH. Foretaket ønsker å implementere telemedisinske løsninger innen hud og ØNH dersom dette bidrar til et helstjenestetilbud som blir mer tilgjengelig, kostnadseffektivt og kvalitetsmessig bedre for befolkningen på Helgeland. Løsningene som utarbeides vil bli sett i lys av at foretakene mest sannsynlig får ansvar for transportutgifter for pasienter. Telemedisin er sett på som et virkemiddel både for desentralisering av tjenestene og som et virkemiddel for å dempe utgiftene knyttet til pasientreiser.

Prosjektet er delt inn i fire faser. Under fase 1 som ble avsluttet før sommeren laget NST en rapport om gevinstpotensiale ved bruk av telemedisin ( http://www.hsyk.no/ ). Dessuten ble det utarbeidet et førsteutkast til prosjektbeskrivelse. Fase 2 som akkurat er avsluttet har resultert i en konkret prosjektplan innen hud og ØNH. Fase 3 som akkurat har startet skal resultere i en kartlegging av status og forslag til organisatoriske modeller med telemedisin innen de to fagområdene. Fase 4 som er planlagt igangsatt i slutten av november skal ha fokus på implementering av løsningene.

For mer informasjon kan prosjektleder Line Linstad kontaktes (line.linstad@telemed.no).