Et digitalt lappeteppe

IKT-utviklingen i helsevesenet er uten sentral styring. Resultatet er et digitalt lappeteppe med mange, fragmenterte løsninger som ikke kommuniserer med hverandre.
Digitalt lappeteppe
Illustrasjon av Jarl-Stian Olsen, NST.

- Utviklingen av helsetjenesten basert på IKT er for viktig til alene å være overlatt til regionale og lokale aktører, sier leder ved Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skulle brukes til samhandling og effektivisering i helsevesenet for å gi et helhetlig pasientforløp.

- Nå virker det som IKT blir innført i ulike deler av helsevesenet mer som et verktøy for å skjerme egen virksomhet, fremholder Pedersen.

Kaos og manglende koordinering

Han illustrerer dette ved å vise til at 5 regionale helseforetak har kjøpt elektronisk pasientjournal fra 3 forskjellige leverandører - uten at det er stilt krav om at pasient-opplysninger skal kunne sendes sikkert mellom sykehusene.

Bildet av kaos og manglende koordinering utfylles av at kommunene på den andre siden har kjøpt dataløsninger fra 6 helt andre leverandører.

- Klarest kommer dette til uttrykk ved at viktig pasientinformasjon, selv i akutte situasjoner, ikke kan sendes mellom to forskjellige sykehus i samme by, fortsetter Pedersen.

Må tenke nytt

Telemedisin har de siste årene gitt mange beviselige resultater på at nytenking sparer pasientene for belasting og samfunnet for kostnader.

For eksempel slipper nyresyke pasienter i dag å reise 4-5 ganger i uken fra Alta til Hammerfest for dialysebehandling. Legene på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø gir veiledning over nettet slik at pasientene kan få utført dialyse lokalt på Alta helsesenter.

Videre kan kvinner i distrikts-Norge nå få svangerskapskontroll hos sin lokale jordmor, med spesialiststøtte via nett der det er nødvendig.

- Dette er rasjonelt og bringer helsetjenesten dit folk bor, fastslår Pedersen.

Gi dem gulrøtter

Hvert år går 176 milliarder til spesialist- og kommunehelsetjenesten. Nå foreslår lederen for NST at politikerne setter av 0,5 prosent - eller 880 millioner kroner av dette - til standardiserte IKT-løsninger og –systemer som sentralstyres fra nasjonale myndigheter.

- Vi må belønne de som tar i bruk ny teknologi for å behandle pasientene på avstand - basert på åpne, teknologiske løsninger som kommuniserer med andre systemer.

”Helsevesenet – et digitalt lappeteppe” ble publisert som en kronikk av Steinar Pedersen, leder av Nasjonalt senter for telemedisin, i Nordlys fredag 9. februar. Du kan lese den på nettsidene til bladet Nordlys.

Kontaktperson på NST

Avdelingsleder Steinar Pedersen, telefon 970 97 406