Fosen DMS på nett

Fosen distriktsmedisinske senter skal ta i bruk telemedisin i samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten. Som prosjektleder for to delprosjekt under Fosen DMS skal NST bidra til implementering av videokonferanse på den nyoppstartede intermediærenheten i Ørland kommune, på sykehjemmene i Fosen-kommunen, og på St. Olavs Hospital HF.

Fosen distriktsmedisinske senter (Fosen DMS) ble etablert som et treårig pilotprosjekt fra 2004-2007. Pilotprosjektet består av to hoveddeler; desentraliserte spesialisthelsetjenester på Fosen, og interkommunalt samarbeid. Det er tilsammen 8 kommuner med i Fosen-samarbeidet: Osen, Roan, Åfjord, Mosvik, Leksvik, Rissa, Bjugn og Ørland.

 

I en rekke av delprosjektene under Fosen DMS er det planlagt bruk av telemedisinske tjenester og videokonferanse, blant annet innenfor:

-          Legevakt

-          Læringsnettverk psykisk helse, rus og samarbeid

-          Felles legetjenester

-          Intermediærenhet

-          Interkommunalt samarbeid


Ved å ta i bruk telemedisin ønsker man å sørge for et godt og likeverdig helsetilbud for hele befolkningen i Fosen-regionen. Anvendelse av telemedisinske løsninger vil blant annet kunne styrke samhandlingen mellom kommunene, Fosen DMS og spesialisthelsetjenesten, ved at man kan ha hyppigere kontakt og bedre informasjonsutveksling. 

 

Det planlegges en felles legevakttjeneste for Fosen-kommuner, lokalisert på Brekstad i Ørland kommune. I første omgang ser man for seg å etablere en pilot med 1-2 kommuner, hvor man gir tilbud om videokonsultasjon med legevaktslege i stedet for å reise opptil 2 timer med bil/taxi til legevaktsenteret på Brekstad. I tillegg kan videokonsultasjoner benyttes for sykehjemspasienter som får akutt forverret helsetilstand. Man kan da etablere videoforbindelse mot legevaktsenteret på Brekstad, intermediærenheten, eller direkte til Orkdal sykehus. På denne måten ønsker man å styrke det legevaktsenterets mulighet til å raskt yte riktig hjelp for pasienten i en akutt situasjon ved at man ser og hører pasienten og har tilgang til eventuelt kliniske parametere gjennom videokonferanse. Målet er å gi trygghet til befolkningen om at akutte situasjoner håndteres forsvarlig, men samtidig unngå å sende pasienter unødvendig til sykehus.

 

Ved den planlagte intermediærenheten på Brekstad legges det opp til videokonferanse i den daglige kommunikasjonen med Orkdal sykehus, ved at morgenmøter og visitt foregår virtuelt. I tillegg ønsker man å ha mulighet for videokontakt mellom kommunene og intermediærenheten i forkant og etterkant av innleggelse. Gjennom telemedisin kan man utveksle pasientdata fra medisinsk utstyr, og på denne måten kan man få bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre om en pasient skal innlegges eller utskrives.

 

 

I læringsnettverket innen psykisk helse og rus er det planlagt å bruke videokonferanse til nettverkssamlinger i tillegg til fysiske møter. Dette vil muliggjøre hyppigere møtefrekvens, samt åpne for undervisning/foredrag fra andre institusjoner og aktører i andre deler av landet. Videre kan utstyret benyttes til generell kompetanseheving ved deltakelse på fjernundervisningstilbud som blant annet distribueres gjennom www.undervisningskatalogen.no.

 

Delprosjektet med implementering av telemedisin ved intermediærenheten startet opp 01.11.2005, og skal ferdigstilles 01.07.2006. Prosjektet er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2005 (styrking av lokalsykehusfunksjonen). Les mer om prosjektet her.

 

Etablering av videokonferanse i kommunene skal starte opp 01.02.2006, og strekker seg til midten av 2007. Prosjektet har flere finansieringskilder, blant annet Helse Midt-Norge RHF, Fosen Regionråd og Sosial- og helsedirektoratet. Les mer om prosjektet her.

 

Prosjektene er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF, Fosen Regionråd, Fosen DMS og NST.

 

Kontaktperson for prosjektene er:

Eirill Pettersen Buvik

e-post: eirill.pettersen.buvik@telemed.no

tlf: 95706889