Fremtidens helsevesen

Telemedisin og IKT i helsesektoren handler om mer enn effektivisering. For pasienten betyr IKT mer omsorg.

Kronikk av Hege Kristin Andreassen, forsker og sosiolog ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Foto: Jarl-Stian Olsen / NSTJarl-Stian Olsen / NST" src="http://img7.custompublish.com/getfile.php/1856846.357.qdrxpcqbtu/elektronisk_kommunikasjon2_400x343.jpg" alt="Foto: Jarl-Stian Olsen / NST" />

2012 markerer inngangen til en ny epoke i helsesektoren, den lenge planlagte samhandlingsreformen trer i kraft. Det vil bli endringer på flere nivåer i helsetjenesten. Det er bra. Endringer i sektoren er helt nødvendig. Den tidligere organisering og oppbygging av helsetjenestene kan ikke bære det økte trykket og den etterspørsel vi ser komme i fremtiden. Vi nordmenn blir stadig eldre og sykere før vi dør.

Samtidig henvender vi oss til helsevesenet med ett stadig større spekter av problemer, en utvikling sosiologer har beskrevet som «medikalisering av hverdagslivet». Vi som lever nå kommer til å bruke forebyggende tjenester, være pasienter på fastlegekontorer og sykehus, og beboere på sykehjem eller andre institusjoner oftere og i lengre perioder enn generasjonene før oss.

Vi kommer også til å være pårørende til pasienter og brukere av helsetjenester i store deler av livet. I slike perioder kommer vi til å bruke vi det vi har tilgjengelig av ressurser for å mestre situasjonen.

Pasientrettet teknologi

IKT er en ressurs som allerede er viktig for mange pasienter, og som kan få enda større betydning noen år frem i tid. Pasientrettet teknologi er et område i vekst. Det handler om å sikre tilgjengelighet, trygghet og omsorg for fremtidens pasienter: oss selv.

Pasienter har lenge brukt internett til å samle og spre informasjon seg imellom, uten noen oppfordring om å gjøre det, og uten innblanding fra eksperter. Youtube er for eksempel flittig brukt av mange, og sjansen er stor for at du kan finne en selvhjelps- eller interessegruppe for akkurat din diagnose på nett.

Nå ser vi at flere og flere løsninger for samhandling mellom helseprofesjonelle og pasienter/pårørende utvikles og prøves ut. Dette skjer både her til lands og ellers i verden. I kommunikasjonsteknologi ligger det et stort potensial for å utvikle kvalitativt gode tilbud til fremtidens pasienter.

Flere fastleger med tilbud

Ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har vi prøvd ut og forsket på pasientrettet teknologi i lengre tid. Allerede for 10 år siden fant vi at 45 prosent av den voksne befolkningen i Norge ønsket å kommunisere med legen sin via e-post.

På dette tidspunktet var det få fastleger og spesialister som hadde åpnet for at pasienter kunne henvende seg til dem via Internett. Siden den gang har mye skjedd, og flere legekontorer tilbyr nå elektroniske tjenester til sine pasienter.

De fleste fastleger som har fått slike løsninger opp å gå har holdt seg til anonyme tjenester som timebestilling og generell informasjon, men stadig flere velger også å inkludere muligheten for at pasientene kan sende dem elektroniske meldinger direkte.

En elektronisk sikkerhetsline

Fra legehold har det blitt uttrykt bekymring over at pasienter kan misbruke slike løsninger, og at legene skal bli sittende med mye unyttig informasjon som de må forholde seg til og bruke tid på å sortere ut. Brukerstatistikkene fra våre piloter samsvarer med utenlandske undersøkelser som viser at det kun er en liten del av pasientene som faktisk sender e-post eller andre former for elektroniske meldinger når de får muligheten.

Jeg har intervjuet pasienter og pårørende som har hatt muligheten til å sende meldinger over internett til sine fastleger og sykehusavdelinger. De positive erfaringene deres er ikke i hovedsak knyttet til selve meldingsutvekslingen.

Ofte er det slik at selve tilgangen til legen kan gi stor trygghet, uavhengig av om den faktisk brukes eller ikke. I Norge er det dobbelt så mange (23 %) som blir beroliget av å lese om helse på nettet, i forhold til hvor mange som blir mer engstelige (10 %). Å vite at man kan sende en mail eller SMS og få svar innen en viss minstetid, er for mange enda bedre.

Særlig er kanskje denne tryggheten viktig for kroniske pasienter som bruker mye tid på å administrere sykdom i hverdagen. Det å kunne samhandle elektronisk med helseprofesjonelle kan være et skjold mot den sykeliggjøring en kronisk diagnose ofte fører med seg. Med elektronisk tilgang slipper pasienten å bruke like mye tid og energi på å oppsøke fastlege eller sykehus.

Ulike perspektiver

Telemedisin og IKT kan bidra til å frigjøre tid, spare penger og slik gi mer pasientbehandling per krone brukt. Å tro at pasientrettet teknologi kun handler om effektivisering er likevel en misforståelse. Vi må ikke glemme at det er et annet perspektiv som er like viktig: pasientens.

Der handler ikke samhandlingsteknologi hovedsakelig om penger og effektiv informasjonsutveksling. Å velge å bruke IKT i sin egen sykdomshåndtering er å bruke de midler en har tilgjengelig for å skape seg en trygg og normal hverdag i en vanskelig tid.

En helsesektor som aktivt bidrar til å utvikle og prøve ut teknologi i møte med pasientene er en omsorgsfull helsesektor. Å bruke teknologi i kommunikasjon med pasienter er ikke det motsatte av å gi nærhet og omsorg.

Det er å gi mer.