Fremtidens tolketjeneste kommer fra Finnmark

Fremtidens tolketjeneste er utviklet. Med Cicso Jabber blir samisk tolk tilgjengelig for helsepersonell og pasienter i alle samisktalende deler av Norge. Har du en bærbar PC, så har du tolk. 

Det stilles strenge krav til informasjonssikkerhet og kontroll for alt som har med pasientinformasjon å gjøre, og Tolkeprosjektet i Finnmark har funnet frem til en teknisk løsning som fungerer innenfor nettverket til Norsk Helsenett. Det gjør Cisco Jabber.

Jørn Tomter Finnmark Reiseliv.jpg

Personvern skal ivaretas

- Det er enkelt å få i stand en videosamtale mellom to personer på bærbar datamaskin. Det er hakket mer komplisert å ivareta nødvendig sikkerhet og personvern for sensitiv pasientinformasjon, sikre at kvaliteten på lyd og bilde er god nok til at ikke viktig informasjon blir borte på veien og at både tolk, pasient og behandler skal kunne snakke og se hverandre samtidig, forklarer Ann-Karin Furskognes, seksjonsleder ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Rett til eget språk

Samisktalende pasienter i det samiske forvaltningsområdet har en lovfestet rett til å benytte sitt eget språk i møtet med spesialisthelsetjenesten. Derfor har helsepersonell ofte bruk for tolk ved behandling av samiske pasienter. Men på grunn av de lange avstandene og de vanskelige reiseforholdene, er det ofte vanskelig eller umulig å ha en tolk fysisk tilstede på alle helseforetakets behandlingssteder.

Firetrinnsplan

Planen fremover er å få satt i verk videobasert samisk tolketjeneste i fire trinn. Først skal tolketilbudet på dagtid utvides, deretter skal man innføre døgnkontinuerlig tilbud. De to første trinn gjelder kun Helse Finnmark, men når det er gjort skal man innføre samisk tolking som en betalt tjeneste på landsbasis, også med sørsamisk og lulesamisk. Først med aktiv vakt kl. 07-22 og tilkallingsvakt resten av døgnet, og tilslutt sette opp en døgnkontinuerlig tjeneste for hele landet, på alle tre samiske språk.

 

Kontaktperson: Ann-Karin Furskognes, NST, ann.karin.furskognes@telemed.no