Helse-Norge i startgropa

Konferansen om samhandling mellom tjenestenivåene i helse-Norge ble avviklet på Otta sist uke. 140 deltakere fra hele landet fikk et lite innblikk i status for bruk av elektroniske verktøy i dette samspillet.

Helse-Norge er fortsatt bare i startfasen hva angår bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke samhandlingen mellom nivåene. Noen er imidlertid kommet atskilling lengre enn andre.

 

Otta i førersetet

At konferansen ble lagt til Otta er ingen tilfeldighet. Med kommunelege Inge Johansen (bildet) i spissen har Sel kommune vært i førersetet hva angår bruk av telemedisin og e-helseløsninger for å gi pasientene et best mulig tilbud i lokalmiljøet. Konferansedeltakerne fikk illustrert hvordan en telemedisinsk svangerskapskontroll av gravide kan foregå. I tillegg ble en telemedisinsk hjerteundersøkelse demonstrert med direkte oppkobling mellom legekontoret på Otta og Sykehuset Innlandet på Lillehammer.

 

Telemedisinske støttefunksjoner

Så vel leder av Samhandlingsutvalget (Wisløff-utvalget), Nils Fredrik Wisløff som rådgiver i Helse Midt-Norge og medlem av det samme utvalget, Daniel Haga understreker at desentralisering av enkelte helsetjenester kan være nøkkel til bedre samhandling mellom kommuner og sykehus.

 

-          Vi må slutte å se på desentraliserte helsesentra (DMS) som en trussel for lokalsykehusene. Desentraliserte tjenester må imidlertid være godt foranket i lokalsykehusene og vi må overveie hvilke støttefunksjoner telemedisinske løsninger kan gi, sier Daniel Haga.

 

For liten kapasitet

Flere helseledere med erfaring i å gi pasienter spesialiserte helsetjenester på lokalt nivå tar til ordet for at dette er morgendagens modell. Med "eldrebølgen" skyllende over helsevesenet som en altoverskyggende trussel i løpet av 10-15 år, er det få som betviler at utfordringene blir store.

 

-          Sykehuskapasiteten er om få år alt for liten til å kunne håndtere disse utfordringene alene. Det er derfor tvingende nødvendig å tenke nytt, fastslår Bjørn Magne Eggen. Han er avdelingsdirektør for spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Teleradiologi

Overlege Svein Tvete ved radiologisk avdeling på Sykehuset Innlandet beskriver erfaringer med teleradiologisk samarbeid mellom Otta kommune og sykehuset på Lillehammer gjennom en tiårsperiode. Selv om veien har vært kronglete og til dels preget av mange u-svinger (frem til tilbake er like langt), er situasjonen i dag at bilder og pasientinformasjon sendes knirkefritt ned gjennom Gudbrandsdalen elektronisk. Tvete velger å vektlegge de positive erfaringer og summerer dem slik:

 

-          Pasienttilfredshet

-          Samfunnsøkonomi

-          Bedret kapasitet i opptaksområdet

-          Bedret håndtering av mindre skader/akutte sykdomstilstander

-          Høy kvalitet

-          Bedret kontakt med primærhelsetjenesten

-          Lærerikt

 

Legene må reise

Administrasjonssjef Reidar Aasheim fra Hallingdal sjukestugu forteller om 25 års erfaringer som Distriktsmedisinsk senter og mener at dette stort sett bare er positivt for pasientene.

 

-          Det er bedre at én lege reiser 20 mil enn at 10 pasienter reiser 20 mil, fastslår han.

 

Deltakerne fikk også anledning til å ta med seg gode råd fra ulike leverandører som hadde utstilling sammen med kompetansemiljø som KiTH, Norsk Helsenett og Nasjonalt senter for telemedisin. På bildet under ser vi en representant fra Norsk Helsenett (t.h.) i samtale med en konferansedeltaker.

 

Presentasjonene (foredragene) fra konferansen finner du her