Helsedirektoratet: E-helse øker

​Helsedirektoratet: Det er et mål at kommunikasjon mellom pasient og helsetjeneste og mellom ulike deler av helse- og omsorgstjenesten i størst mulig grad skal kunne foregå elektronisk. Velferdsteknologiske løsninger skal bidra til at pasienter og brukere tar ansvar for egen helse og kan delta mer aktivt i forebygging og behandling. Det er opprettet flere elektroniske selvbetjeningstjenester og flere tjenester er under utvikling. Den elektroniske samhandlingen er økende. Stadig flere aktører er tilkoblet Norsk helsenett, og meldingsutvekslingen mellom tjenesteyterne er økende.

Se nøkkeltall for helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og meldingsutveksling her