HMT: Samhandling med pasienten på lag

En ny, teknisk løsning for samhandling vil gi bedre oversikt for helsepersonell og inkluderer pasienten i samarbeidet. Fremtidens helsevesen kan ha god nytte av pasientsentrerte team som samarbeider i virtuelle rom, skriver Tove Normann ved NST.

Artikkelen har stått på trykk i fagtidsskriftet HMT /Helse-Medisin-Teknikk nr. 4/14.  

Bedre helse

En helsetjeneste som evner å skape partnerskap mellom pasient og helsepersonell kan gi bedre helse for pasienten. Et nytt prosjekt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge skal legge til rette for helhetlig samhandling i et team av helsepersonell som trengs i kompliserte, langvarige behandlingsforløp.

Det finnes i dag ingen samhandlingsløsning som fullt ut dekker behovet slike team har.

Oversikt og effektiv kommunikasjon

Virtuelle team er et lag av utvalgt helsepersonell som ikke er til stede samtidig i samme rom, men deler et digitalt rom. Pasienten selv er en selvskreven del av teamet.

Undersøkelser viser at pasienter med langvarige, kompliserte behandlingsforløp savner forutsigbarhet, oversikt og koordinert samhandling. Helsepersonell på sin side, trenger et verktøy som gjør det mulig å samarbeide effektivt, planlegge og gjennomføre felles aktiviteter. De trenger også god oversikt og enkel tilgang til behandlingshistorikk og status.

Nå er det utarbeidet en funksjonell kravspesifikasjon for en teknisk løsning som dekker behovet for samhandlingen i virtuelle team. Slike team har behov for løpende å kunne dele opplysninger om pasientens mål, status, planlagte aktiviteter, utvikling og ha oversikt over involvert helsepersonell. Dette krever en funksjonalitet som løser aktørenes felles behov for raskt å få et tydelig helhetsbilde, gjøre raske avklaringer, tilrettelegge for felles planlegging og oppfølging av pasientene.

Pasientsentrert

Stadig flere pasienter har langvarige behov for helsetjenester. Erfaringsmessig bør pasienter med langvarige og komplekse tilstander behandles tverrfaglig. Samarbeid mellom pasient, spesialist- og primærhelsetjeneste er helt avgjørende for et godt resultat.

Behandlings- og oppfølgingsplaner blir ofte ikke systematisk kommunisert til pasienten eller koordinert mot andre. Slike planer vil kunne gi pasienten oversikt over den samhandlingen som foregår i behandlingsforløpet.

Virtuelle team og et godt samhandlingsverktøy legger til rette for en pasientsentrert helsetjeneste basert på The Chronic Care Model og gir pasienten mulighet til å medvirke i egen behandling. Dette vil gjøre arbeidsprosessene mer smidige, og teknologien kan dermed fungere både som samhandlings- og behandlingsinstrument. 

For pasienten med kroniske eller kompliserte behandlingsforløp er dette godt nytt.  Forskning viser at selvhjelp og egenmestring bidrar til bedre helse.

Stort behov

Kartlegging viser at det er stort behov for en elektronisk samhandlingsløsning som knytter alle aktørene i et behandlingsforløp sammen. Sykehus og kommuner trenger en plattform for å organisere samarbeidet. 

Prosjektet har møtt stor interesse i brukermiljøene, både i spesialist- og primærhelsetjenesten, hos pasientorganisasjoner samt i andre miljøer som arbeider med pasientsentrerte løsninger.

Dagens løsninger kommer nemlig til kort. De samhandlingsløsninger som finnes er som regel diagnosespesifikke og ikke integrert med EPJ. Disse løsningene dekker ikke behovet for en dynamisk samhandling på tvers av virksomheter og nivå.

Samhandlingen i sektoren i dag fokuserer på meldingsutveksling mellom helsepersonell og tilgang til pasientinformasjon i en felles kjernejournal, og i mindre grad på pasientmedvirkning og aktiv involvering av alle parter i et forløp. Meldingsutveksling alene tilfredsstiller ikke helsepersonellets behov for tydelig helhetsbilde, raske avklaringer, god planlegging og god oppfølging – og inkluderer ikke pasienten.

Virtuelt_team-Konseptdiagram_850w.jpg

For mer informasjon om prosjektet: http://www.innomed.no/nb/prosjektoversikt/systemet-fra-utsiden/pasienten-som-partner-i-virtuelle-team/