Hvem bryr seg?

Når Nasjonalt senter for telemedisin løfter opp helsetjenester for eldre som tema for den årlige telemedisinkonferansen i juni 2007, er det ut fra et ønske om å skape dialog og debatt. Eldrebølgen nærmer seg, men bryr vi oss?

                     Frist for å sende inn
                     ”abstracts”
                     til konferansen
                     er 15. januar 2007 


Konferansetittelen er valgt for å utfordre og bevisstgjøre. Hvordan tar vi vare på eldre mennesker i dag og i fremtiden?

Omsorgsmeldinga
En stadig større andel av verdens befolkning defineres som eldre. Politisk er dette et aktuelt tema som jevnlig settes på dagsorden. I Norge har den sittende regjerning nylig lansert en omsorgsmelding som gir føringer for Norges politikk på dette området frem mot år 2015.

”Tallet på eldre over 80 år fordobles de neste 35 årene. Den sterkeste tilveksten skjer fra rundt 2020. Framtidas brukere vil både bestå av nye generasjoner eldre og langt flere yngre tjenestemottakere, som alle vil kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud. Samtidig vil mange av framtidas eldre både være mer ressurssterke og ha bedre helse enn dagens eldre”, heter det i Stortingsmeldingen "Mestring, muligheter og mening - framtidas omsorgsutfordringer".

Framtidas eldrehelse
Telemedisinkonferansen i Tromsø 11.-13. juni 2007 har som mål å vise praktiske eksempler samt formidle forskningsresultater og teknologiske muligheter for å imøtekomme den stadig voksende andel eldre mennesker som trenger helsehjelp og omsorg. Telemedisin og e-helse kan avhjelpe noen av de utfordringer helsevesenet står overfor på dette området. Konferansen i Tromsø blir møteplass for helsepersonell, forskere og brukere som skal drøfte hvordan teknologien kan binde sammen helsepersonell og brukere samt få til en bedre samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten. Over 300 deltakere fra 32 land deltok på telemedisinkonferansen i juni 2006.

Tre tema klar
At konferansen har stor internasjonal interesse, gjør den til en arena for nettverksbygging og utveksling av erfaringer på tvers av landegrensene. Noe som også gjenspeiles i programmet. Så langt er tre deltema klar. Disse er:

- Drivkrefter for teknologiske og organisatoriske endringer
- Aktive eldre og bruk av IKT
- E-helseapplikasjoner

Frist for abstracts er 15. januar
Konferansens leder er opptatt av å skape en møteplass for læring, nettverksbygging og sosialt samvær.

- Vi lager en gjensidig læringsarena som inneholder mye mer enn foredrag av høy vitenskapelig kvalitet. Det vil i tillegg være en arena for alle som ønsker å dele sine tanker om hvordan vi kan gi best mulig helsetjeneste til eldre mennesker både i Norge og i andre land, sier konferansens leder ved NST, Gunn-Hilde Rotvold.
Hun minner om at frist for innsendelse av abstracts er 15. januar 2007.

- Vi inviterer også alle med gode idéer til workshops og symposium til å kontakte oss. Vi er svært takknemlig for innspill på gode foredragsholdere og inviterer utstillere og/eller sponsorer som måtte ha interesse for temaet til å ta kontakt med oss. Det er et svært aktuelt tema vi nå har satt på dagsorden, understreker Gunn-Hilde Rotvold. 

Les mer om konferansen på websiden: www.telemed.no/ttec2007