Hyppigere telekonsultasjoner - bedre kunnskapsutveksling

Du får mye større utbytte av telekonsultasjoner hvis du gjennomfører dem hyppig og regelmessig. Det viser en ny studie fra Nasjonalt senter for telemedisin.
telekonsultasjon_nlsh_UNN_4
Videokonferanse mellom kreftavdelingene på Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Å gjøre dette regelmessig gir mye bedre gjensidig kunnskapsutveksling og bredere bruksområde for utstyret. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Mange av dem som tar i bruk videokonferanseutstyr i helsevesenet opplever at de ikke får nok utbytte av den nye teknologien. De føler at bruken av det blir litt ”stykkevis og delt”. Derfor blir slike konsultasjoner ofte en heller sjelden affære.

Men organiseringen av utstyrsbruken er nettopp utfordringen, viser en ny studie fra doktorgradsstudent Line Lundvoll Nilsen. Hyppige og planmessige møter over videokonferanse øker bredden i det som taes opp. Dermed øker også potensialet for læring.

Hyppig i Helse Midt, sjelden i Helse Nord

- Kontinuiteten har stor betydning for kunnskapsutvekslinga ved bruk av telekonsultasjoner. Det viser seg nemlig at regelmessige møter over videokonferanse gjør at bredden i det teknologien brukes til øker, og dermed blir kontinuiteten en drivkraft for læringsprosessen, forteller Lundvoll Nilsen.

Over en periode på fem måneder har hun fulgt til sammen 47 telekonsultasjoner ved bruk av videokonferanse i de to nordligste helseregionene. Det er derimot stor forskjell på bruken av teknologien, for 42 av disse konsultasjonene fant sted i Helse Midt. Bare fem av dem gikk av stabelen i nord.

Kontinuitet gir flere bruksområder

- I Helse Midt kopler de sammen spesialistene på ett av sykehusene og legene på et distriktsmedisinske senter fire ganger i uka. Morgenmøtene gjennomfører de på videokonferanse og bruker det både til konsultasjoner, organisering av bruken av helsetilbudet og informasjonsutveksling om pasienter

”Regelmessige og hyppige sendinger gir større utbytte for både allmennleger og spesialister”- Line Lundvoll Nilsen, doktorgradsstipendiat
I Finnmark i Helse Nord er situasjonen en helt annen. Der bestiller legen på sykestua time hos en spesialist på sykehuset kun når det er behov for medisinsk veiledning. Det er satt av tid til dette bare en gang i uka, og det betyr færre konsultasjoner, mindre bredde i bruken av utstyret og igjen færre muligheter for læring mellom deltakerne. For ved konsultasjoner er det allmenlegen som sitter igjen med mest utbytte…

- Det gir en mer ensidig læringsprosess enn i Helse Midt, der kunnskapsutvekslingen skaper et større gjensidig utbytte mellom partene. Og hyppigere og bredere kunnskapsutveksling fører igjen til bedre kontinuitet i samarbeidet og mer helhetlig kunnskap om behandlingen av pasienten, avslutter Lundvoll Nilsen.

Resultatene er publisert i artikkelen ”Teleconsultation – collaborative work and opportunities for learning across organizational boundaries”, Journal of Telemedicine and Telecare 2008, 14: 377-380. Artikkelen inngår I doktorgradsavhandlingen “Læring og kunnskapsutveksling mellom allmenleger og spesialister ved bruk av telemedisin”. Arbeidet er finansiert av Helse Nord RHF og skal være ferdig mot slutten av 2009.

Line Lundvoll Nilsen, NST.Kontaktperson

Doktorgradsstipendiat Line Lundvoll Nilsen, telefon 952 80 749 og epost line.lundvoll.nilsen@telemed.no

Relaterte saker