Innovasjon og implementering

Oversikt over ansatte i denne avdelingen

Se lista her

Oversikt over prosjekter i denne avdelingen

Se lista her

Det er et faktum at helsetjenestens innovasjonsevne må utvikles og forbedres for å møte fremtidens utfordringer slik de beskrives i samhandlingsreformen. Myndighetene har satset på innovasjon i helsetjenesten siden 2007, og for å være med på satsingen videreutvikler NST samarbeidet med primær- og kommunehelsetjenesten sammen med relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Dette skal bidra til utvikling og innføring av løsninger og tjenester som benytter og utnytter potensialet i telemedisin og e-helse.

Innovasjon i helsesektoren generelt og telemedisinske innovasjoner spesielt, er komplekse prosesser. Et sentralt trekk ved innovasjon i helsesektoren er systematisk og storskala implementering av ny kunnskap, nye og bedre arbeidsprosesser og nye løsninger.

For å lykkes med storskala utbredelse kreves god organisasjonsforståelse, ledelsesforankring og ledelsesinvolvering. Samhandlingsteknologi har et stort potensial for innovasjon i helsesektoren.

Gjennom TTL (Tromsø Telemedicine Laboratory) styrker NST sin forskningsbaserte tilnærming til innovasjon i samspill mellom forskning, utdanning og næringsliv. På denne måten understøtter NST de nasjonale satsinger og programmer i virkemiddelapparatet.

Seksjoner

Innovasjon og implementering består av tre seksjoner: Helsetjenesteutvikling, Helsekompetanse og Systemutvikling. I tillegg administrerer NST egne nettsider for TTL.

Helsetjeneste-
utvikling

Les mer om seksjonen her

Helse-
kompetanse

Les mer om seksjonen her

System-
utvikling

Les mer om seksjonen her

Tromsø Telemedicine
Laboratory (TTL)

www.telemed.no/ttl