Kan halvere ventetiden

Pasienter med enkle, men smertefulle lidelser, må vente opp til tre måneder for å bli operert på sykehus. Kan vi halvere denne tiden ved å lage standardiserte, elektroniske henvisninger fra fastlege til sykehus?
dagkirurgi_400

Tilstander som brokk, gallestein og ”tvilling” er ikke livstruende og er relativt enkle å behandle. Men de gir pasienten store smerter og fører ofte til sykemelding fra jobben. I dag må alle pasienter først henvises av fastlegen til sykehuset. Der må de gjennom en ny undersøkelse, før de får time til selve operasjonen.

Direkte til operasjonen

Et av delprosjektene i doktorgraden ”Nye telemedisinske tjenester ved en kirurgisk avdeling” skal se på om vi kan redusere ventetiden - og dermed smertene for pasienten - ved å innføre telemedisin i enkel dagkirurgi.

- Vi vil gjøre det mulig for fastlegen å skrive så presise henvisninger at pasientene kan få time til operasjon - uten å måtte bli undersøkt på nytt på sykehuset, forteller doktorgradsstudent Knut Magne Augestad.

Dermed trenger pasienten bare å dra én gang til sykehuset istedenfor to. Ettersom hver avdeling ved sykehuset mottar flere hundre henvisninger hvert år, betyr det også at sykehuset frigjør ressurser, som kan brukes til andre deler av pasientbehandlingen.

Elektroniske henvisninger via Helsenettet

Men for å få dette til må forskerne lage nye, elektroniske skjemaer for slike henvisninger. Skjemaene må være så enkle og presise at man unngår misforståelser.

Når de nye henvisningene er klare skal forskerne teste den nye teknologien og de nye rutinene på mellom 100 og 150 pasienter.

- Henvisningene skal sendes digitalt over helsenettet, og vi mener at vi kan gjøre kommunikasjonen mellom fastlege og sykehus bedre og raskere på denne måten. Dét vil komme pasienten til gode, avslutter Augestad.

Ett-Stopp prosjektet er en del av doktorgraden ”Nye telemedisinske tjenester ved en kirurgisk avdeling”. Prosjektet starter i januar 2007 og skal vare fram til utgangen av 2010. Arbeidet er finansiert av telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord.

Forsøkene skal gjennomføres i samarbeid med gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. De elektroniske kortene for direktehenvisning skal lages av Well diagnostics AS.

Kontakt:

For mer informasjon kan kirurg og forsker ved NST, Knut Magne Augestad kontaktes på telefon 974 99 442 eller epost knut.magne.augestad@telemed.no