Kan virtual reality brukes i behandling av schizofreni?

Et australsk forskningsprosjekt søker å benytte virtual reality (VR) i undervisning og behandling knyttet til pasienter med diagnosen schizofreni. VR kan øke fagpersoners innsikt i pasientenes indre verden, samt være et redskap i behandling av schizofreni.

Dr. Jennifer Tichon fra University of Queensland presenterte under den internasjonale telemedisin konferansen i Tromsø resultater og videre planer for et forskningsprosjekt som tar for seg bruk av VR-utstyr i forbindelse med diagnosen schizofreni. Schizofreni er en mental lidelse som karakteriseres av blant annet vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. Det er i forbindelse med hallusinasjonene, det vil si forvrengninger eller forstyrrelser i syns- og hørselsinntrykk, at VR regnes som aktuell. For det første vil VR gi fagpersoner, kanskje særlig studenter innen helsefag, muligheten til å selv oppleve symptomene som pasientene opplever. Jennifer Tichon mener dette vil øke fagpersoners empati og forståelse for pasientenes situasjon. For det andre kan VR være et redskap i behandlingen av pasienter. Eksempelvis kan pasienter plasseres i "virtuelle" situasjoner der de eksponeres for en situasjon eller et objekt som de opplever som vanskelig, med mulighet for å kontrollere intensiteten i opplevelsen. Slik kan pasientene lære seg å takle situasjoner som ellers ville oppleves som vanskelige.Brukermedvirkning

Metoden er bygd opp etter samtaler med pasienter, og de virtuelle eksemplene er hentet fra opplevelser pasientene har hatt. Med dataanimasjon har de bygd opp ulike miljøer pasienten har beskrevet. I disse miljøene har de lagt på bilder og lyder som simulerer de virkelige hallusinasjonene. Noen av pasientene har blitt presentert for modellene, og har vurdert dem som svært realistiske ut fra hvordan de selv opplevde hallusinasjonene.

 

Andre bruksområder for VR i psykiatrien

VR-utstyret som brukes er en 150 graders skjerm som dekker hele synsfeltet, og høytalere for å simulere auditive inntrykk, som for eksempel stemmer. I tillegg til ideene presentert av Tichon jobbes det flere steder med bruk av VR relatert til psykiatriske problemstillinger. Et forskningsprosjekt ved Psykologisk Institutt, NTNU har sett på mulighetene for å behandle ulike fobier ved hjelp av VR-utstyr. Samtidig jobbes det med liknende prosjekter i Italia og Spania, også inkludert bruk av VR i behandling av spiseforstyrrelser.

 

Stort behov for mer kunnskap

Schizofreni er en mental lidelse som berører en til to prosent av befolkningen til enhver tid. Dette er ikke et enhetlig fenomen. Flere ulike typer schizofreni eksisterer, men et fellestrekk er tilstedeværelse av vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. Lidelsen medfører ofte innleggelse på psykiatrisk sykehus og er ressurskrevende i så måte. I tillegg medfører schizofreni økt sjanse for selvmord. Enkelte rapporterer at over ti prosent av schizofrene tar sitt eget liv. VR kan kanskje være et skritt på vegen mot økt forståelse og mer effektiv behandling av lidelsen.