Kartlegging av bruk av elektronisk meldingsutveksling

Norut Samfunnsforskning har i samarbeid med Nasjonalt Senter for Telemedisin fått i oppdrag av Sosial- og Helsedirektoratet å analysere mulige gevinster av en større utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren.
Analysen er avgrenset til å omfatte fastlegene og spesialisthelsetjenesten, som helseforetak og spesialistavdelinger, og meldingstypene det gjelder er henvisninger, epikriser og polikliniske notater. Som et ledd i denne analysen foretar vi for tiden en større kartlegging av utbredelsen av elektronisk meldingsutveksling. Til sammen rundt 500 fastleger og sykehus får i begynnelsen av mars tilsendt spørreskjema der de blir bedt om å svare på spørsmål rundt sin egen bruk av elektronisk meldingsutveksling og sine erfaringer med og holdninger til bruken av det.

Spørreskjemaundersøkelsen vil bli fulgt opp av en mer detaljert undersøkelse av tidsbruken ved de to formene for kommunikasjon; elektronisk og papirbasert.

Kontaktperson hos Norut Samfunn er forsker Margrethe Aanesen, epost Margrethe.Aanesen@samf.norut.no, tlf 77629473.
Kontaktperson hos Nasjonalt Senter for Telemedisin er Heidi Jacobsen, tlf. 915 64 694.