Kompetansebygging på tvers av landegrensene

Nordiska samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) v/direktør Inge Ovesen og Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) v/Kirsten Eriksen tilrettelegger nå for et unikt nordisk kompetansetilbud innen tiltak og tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Forelesere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge bidrar med fagkompetanse og videokonferanse skal benyttes for å distribuere 18 tematiserte forelesninger mellom de nordiske land.

NSH er en nordisk institusjon under Nordisk Ministerråd med driftsansvar for en rekke prosjekter og programmer, og er også sekretariat for Nordiska Handikappolitiska Rådet. NSH skal som nordisk institusjon innen sosial-og helsesektoren bidra til virkeliggjøring av nasjonale mål om likeverd og full delaktighet i samfunnet for mennesker med funksjonshemming.

NST sin rolle i denne sammenheng er å koordinere og organisere tilbudene, bidra med opplæring til foreleserne og sluttbrukerne og sikre god teknisk gjennomføring. 

Alle forelesninger som skal distribueres til de nordiske land høsten 2006 er gratis, bortsett fra omkostninger ved selve oppkoblingen og tilbys alle intresserte innen målgruppene. Det eneste krav er tilgang til videokonferansestudio.

Temaene er:

  • Barnehabilitering. Utviklingsprosjekt og gode løsninger

Målgruppe: Ansatte som arbeider med barnehabilitering

  • Etikk i arbeidet med utviklingshemmede

Målgruppe: Ansatte som arbeider med personer som er utviklingshemmede

  • Handikappforskning i Norden

Målgruppe: Ansatte som arbeider på ulike forvaltningsnivå i sosial-og helsesektoren eller er intressert i handikappspørsmål

  • Nordisk samarbeid i hjelpemiddelområdet - en ressurs for fremtiden

Målgruppe: Hjelpemiddelkonsulenter, de som arbeider med hjelpemidler og ulike løsninger for personer med funksjonsnedsettelse

 

Detaljert program legges ut på e-læringsportalen www.helsekompetanse.no i august 2006

Her kan du også melde deg på forelesningene. Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

Direktør NSH Inge Ovesen tlf +46 (0) 862 01 891 eller mob. +46 (0) 702 291 108 e-post: inge.ovesen@nsh.se

Leder Nettbasert kompetanseutvikling Kirsten Eriksen tlf. +47 913 49 652 e-post: kirsten.eriksen@telemed.no