Kompetanseutvikling i kommunene

Nå kan flere læringstilbud tilbys helsearbeidere i kommunene! Ved hjelp av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) kan flere helsearbeidere i helse- og sosialsektoren få tilgang til både undervisning og veiledning! På sikt kan dette bidra til stabilisering og rekruttering av personale i kommune Norge.
Bakgrunn
Siden høsten 2001 har NST hatt en egen satsning vedrørende kompetanseutvikling ved bruk av IKT til ansatte som arbeider innenfor fagområdene autisme, demens, funksjonshemming og aldring i kommunene. Målgruppen er ansatte i helse- og sosialsektoren der den tverrfaglige kompetanse er spesielt viktig i behandlingsoppfølgingen. Sektoren preges av mange aktører, mange ufaglærte og bemanningsproblemer pga. brist på kvalifisert personale.

Satsningen på kompetanseutvikling innebærer å utvikle skreddersydde IKT baserte helserelaterte fagtilbud i nært samarbeid med ulike kompetansemiljø.

NST`s samarbeidspartnere er kommunene, høgskolene og universitet, kompetansesentra, deriblant Autismeenheten i Oslo, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i Vestfold og Høgskolen i Bergen.

Kompetanseutvikling i kommunene
Ansatte som arbeider i pleie- og omsorgssektoren og i helse- og sosialsektoren med mennesker med ulike funksjonshemminger, aldring og demensproblematikk, møter store utfordringer i en sammensatt og ofte livslang behandlingsoppfølging. Mange helsearbeidere skal samarbeide i behandlingsoppfølgingen; både tverrfaglig samarbeid lokalt i kommunene og mellom kommunen og de ulike linjenivåene. Dette stiller store krav til at de ansatte innehar den kompetanse som kreves for å imøtekomme brukerens/pasientens behov. Behovet for veiledning i det daglige arbeidet er stort, og mulighet for kompetanseutvikling gjennom deltakelse på kurs og utdanning blir svært viktig. Lange avstander og en begrenset kommuneøkonomi kan vanskeliggjøre dette. Hvordan kan bruk av IKT bidra til kompetanseutvikling for ansatte som arbeider i kommunene?

FORMÅL
Formålet er å sikre et helhetlig og kontinuerlig tjenestetilbud til brukerne/pasientene.

Bruk av IKT til kompetanseutvikling hos ansatte i helse- og sosialsektoren i kommunene kan bidra til å rekruttere og beholde personell i kommunene. Oppbygging av egen kompetanse på arbeidsplassen kan blant annet bidra til å unngå faglig isolasjon, utrygghet og utbrenthet i arbeidet.

MÅL
 • Gi et bedre tjenestetilbud til brukerne/pasientene og deres pårørende.
 • Etablere fagtilbud ved bruk av IKT; dvs. undervisnings- og veiledningstilbud og bygge opp faglige nettverk.
 • Anvende arbeidsplassen som læringsarena ved å benytte IKT til fleksibel læring.
 • Bygge opp faglig kompetanse hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren samt i helse- og sosialsektoren.
 • Motivere ansatte i kommunene til å ta i bruk ny teknologi
 • Ved å gi opplæring bidra til at de ansatte behersker bruk av ny teknologi
INNHOLD
For å imøtekomme behovene for kompetanseutvikling, skreddersys fagtilbudene. En kartlegging på forhånd er nødvendig for å imøtekomme de individuelle behovene.

I samarbeid med kompetansesentra, høgskoler og universitet utvikles fagtilbudene i et nært samarbeid der også valg av teknologi tilpasses. For gjennomføring av veiledningstjenester og oppbygging av fagnettverk, benyttes i hovedsak videokonferanseteknologi. For gjennomføring av kurs og utdanninger, benyttes ofte fleksible læringsformer som innbefatter bruk av ulike verktøy og metoder, slik som videokonferanse, tradisjonell klasseromsundervisning og Internett teknologi.

For å kunne anvende de IKT baserte fagtilbudene er kunnskaper om organisatorisk tilrettelegging i kommunene samt opplæring av de ulike verktøy nødvendig. Motivasjonsarbeid består også i å synliggjøre teknologiens muligheter og holdningsendring ved ta i bruk verktøyene i det daglige arbeid.

RESULTATER
Ulike fjernundervisningstilbud er utviklet og tilgjengelig for ansatte i kommunene:
 • Veiledning til ansatte i autismeomsorgen ved bruk av videokonferanseteknologi er etablert i flere kommuner. Nasjonalt senter for telemedisin`s erfaringer og modeller for organisering og gjennomføring av veiledning i behandlingsoppfølging i autismeomsorgen kan videreføres også til andre kommuner.
 • Undervisningstilbud via videokonferanse til ansatte i autismeomsorgen og eldreomsorgen er etablert som et fast tilbud og annonseres i Nasjonal katalog for fjernundervisning som utgis av NST vår og høst. For nærmere informasjon, se tilbudene i NST`s katalog: www.undervisningskatalogen.no
 • Opplæringskurs i bruk av videokonferanse har vært gjennomført til ansatte i behandlingsoppfølgingen i kommunene og til ansatte på kompetansesentra og høgskoler. Ta kontakt med NST hvis du ønsker opplæring i bruk av videokonferanse.
 • Nettbaserte læringstilbud er under utvikling og gjennomføring.
 • Nettbasert kurs "Lær demens med bredbånd" er ferdig utviklet og gjennomføres nå til 21 helsearbeidere i tre kommuner på Østlandet. Evaluering av kurset skal gjennomføres før det tilbys til flere kommuner fra neste år.
For mer informasjon, se webadresse: www.helseutdanning.no/demens eller kontakt kursansvarlig/prosjektleder Anne Britt Kjeldsberg ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens tlf. 33 34 19 51, mob. 91 33 73 01 eller

, Nasjonalt senter for telemedisin mob. 90 99 22 99

Andre nettbaserte læringsprogrammer innen funksjonshemming, aldring og demens er nå under utvikling. Disse fagtilbudene er følgende:
 • Nettbasert kurs: "Funksjonshemming med aldring. Bevegelse i et livsløpsperspektiv"
 • Nettbasert kurs: "Rettighetsbegrensinger og bruk av tvang overfor mennesker med demens"
 • Nettbasert kurs: "Poliorammede"
 • Fagnettverk for demens i Norden
 • Fagnettverk om autisme
Følg med på webadresse:
www.helseutdanning.no. De ulike nettbaserte læringsprogrammene vil presenteres i læringsportalen når de er ferdig utviklet.

For ytterligere informasjon:
Kontakt prosjektleder Rigmor Furu, Nasjonalt senter for telemedisin mob. 90 99 22 99 eller e-post rigmor.furu@telemed.no