Masterutdanning i telemedisin

Under forutsetning om endelig godkjenning av studieplanen vil det bli startet en utdanning høsten 2004.

Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin lenge jobbet lenge med å definere en profil for studiet og med innholdet i de enkelte modulene. Studieplanen ble behandlet i fakultetsstyremøtet på Med.-fak den 29. januar og det jobbes nå for fullt med å få alt på plass slik at de første studentene kan starte opp i august 2004. Utlysning skjer i henhold til universitetets ordinære søknadsfrister, dvs 15 april. Studiet vil rekruttere studenter fra hele verden men første kullet vil rekruttere norske, eventuelt nordiske studenter, noe som gjør det mulig å undervise på norsk første gangen. Undervisningen vil være på lærestedet.

Studiets profil: Studiet skal gi innsikt i telemedisin, et fagområde som, i en streng forstand, omhandler medisinsk praksis over avstand ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi. Masterstudiet vil imidlertid legge en noe videre definisjon til grunn ved å inkludere også de IKT-prosesser og -systemer som understøtter ulike andre helsetjenester, herunder de som pasientene kan benytte direkte. Studiet vil fokusere på metodiske og teknologiske forutsetninger og de sosiale og organisatoriske prosesser som hører til.

Målgrupper: Målgruppen er studenter som har oppnådd en grad innenfor medisinske fag i vid forstand (som eksempel odontologi og farmasi), helsefag, teknologi eller samfunnsfag og som har interesse for telemedisin. Søkere med ulik bakgrunn vil være aktuelle for mastergradsstudiet, det være seg folk med en lavere grad i informatikk eller annet teknologifag, en lavere grad i helsefag eller en lavere grad i samfunnsfag. Ferdig utdannede medisinere eller kandidater med andre mastergrader vil være en annen kategori, og kandidater fra regionale høgskoler, for eksempel ingeniører, gjerne med tilleggsutdanning, vil være en tredje. Til sist vil forhåpentligvis kandidater fra utenlandske universitet med ulike fag også melde sin interesse.

Arbeidsmarkedet for kandidatene: Mastergradsstudiet skal kvalifisere kandidatene til å:
• fremme og innføre telemedisinske tjenester og program,
• delta i utviklingen av telemedisinske produkter og tjenester,
• anvende telemedisin i helsefaglig arbeid,
• kvalifisere til forskerutdanning.

Studieinnhold og progresjon:

1 år høst:
Helsetjenesten - 10 SP
Innformasjons- og kommunikasjonsteknologi i telemedisin -10 SP
Telemedisinske anvendelser - 10 SP

1 år vår:
Innføring og bruk av telemedisin og EPJ -10 SP
Medisinsk bildebehandling og dokumentasjon -10 SP
E-helse -10 SP

2 år høst og vår:
Avsluttende masteroppgave i telemedisin - 60 SP

Foreløpig versjon av studieplanen kan dere få ved henvendelse Gjermund Hartviksen