Meldingsutveksling verdt millioner

En fersk samfunnsøkonomisk analyse viser potensial for store gevinster i helsevesenet dersom man fullt ut benytter mulighetene som ligger i elektronisk meldingsutveksling mellom fastleger og sykehus.
Meldingsutveksling i helsevesenet
Meldingsutveksling kan gi bety millioner for helsevesenet. Foto av Torstein Dalemark.
Ved inngangen til 2006 startet Norut samfunnsforskning, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin, et arbeid med å beregne økonomisk gevinstpotensial ved overgang fra papirbasert til elektronisk meldingsutveksling. Studien gjelder henvisninger (pasient henvises fra fastlege til sykehus) og epikriser (melding fra sykehus til fastlege etter sykehusopphold), og er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.

Store gevinster

Rapporten; ”Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk meldingsutveksling i norsk helsesektor” viser et beregnet gevinstpotensial ved full implementering av elektronisk meldingsutveksling over 10 år på til sammen 140 millioner kroner. Dersom det beregnes gevinster over 15 år, men implementeringen ferdigstilles på 10 år, beregnes gevinsten til omlag 300 millioner kroner. Dersom implementeringen tar lenger tid, vil gevinsten som er mulig å ta ut, bli mindre.

Redusert tidsbruk

Gevinstpotensialet forutsetter at helsesektoren innen 2010 har klart å nå målet om fullstendig overgang til elektroniske epikriser og henvisninger. Oppnås målet tidligere, øker gevinstene vesentlig, viser analysen. Tiden det tar å fase inn bruk av elektroniske meldinger, i stedet for papirbaserte meldinger, er avgjørende for hvor store gevinstene blir. Den største nytteverdien ved innføring av elektroniske meldinger får man ved at helsepersonellet sparer tid, blant annet fordi informasjonen bare trenger å registreres én gang. Andre besparelser som porto og materiell, er langt lavere.

Helse Nord fremst

I analysen fremgår det også at det kun er Helse Nord som hittil har kunnet realisere gevinster ved elektronisk meldingsutveksling. Det er i hovedsak helseforetak i den nordlige landsdel som i dag mottar elektroniske henvisninger. Derfor har foretakene i nord i snitt et høyere volum på meldingsutvekslingen ettersom den omfatter både henvisninger og epikriser.

Rapporten kan du laste ned her:

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, ta kontakt med Heidi Jacobsen, NST. Hun treffes på tlf. 915 64 694 eller på e-post; heidi.jacobsen@telemed.no