Morgendagens pasient i etiske gråsoner

Når den moderne pasient skal motta helsetjenester innen nye rammer og på nye arenaer, stiller ikke alltid helsepersonell med riktig kalibrerte etiske og juridiske verktøy. ”Ut med pasienten!” er en konferanse der arrangørene vil belyse utfordringer som følger av dette.
båt_ut med pasienten
Vil la pasientene seile sin egen sjø: Helsetjenester skal bringes ut der folk befinner seg - hjemme, i fritidsboligen, og kanskje til og med i båten. Foto: Elisabeth Jakobsen, NST

Pasientrollen er i endring. Dette har flere årsaker, folk blir blant annet stadig mer bevisste helsekonsumenter, og det er et politisk ønske om å flytte helsetjenester nærmere pasientene – ja, sågar inn i pasientens hjem.

- Det som er helt sikkert, er at slike endringer vil få konsekvenser som det er vanskelig å forutse i forkant, sier Ellen K. Christiansen ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), og peker på aspekter som informasjonssikkerhet, jus og etikk.

Sammen med Eva Skipenes og Eva Henriksen fra NST har hun ansvar for konferansen ”Ut med pasienten!”, som finner sted i Tromsø 1. og 2. november.

Navnet på konferansen spiller på at gjennom blant annet Samhandlingsreformen er det et mål at langt mer av helsetilbudet skal flyttes nærmere pasientene – fra spesialisthelsetjeneste og sykehus til kommuner og lavterskeltilbud.

Konferansen er den femte i en serie årlige konferanser med tema om jus og sikkerhet ved deling av og tilgang til pasientopplysninger, og i år kommer altså fokuset til å ligge på desentralisering og ny ansvarsfordeling i helsevesenet.

Les mer om konferansen her

Etiske gråsoner og upløyd mark

Utdrag fra programmet

Het teknologi og kald omsorg?

Bjørn Hofman belyser etiske utfordringer ved å ta pasienten ut av institusjoner og flytte helse- og omsorgstjenester inn i hjemmet.

Nettbasert individuell plan v/ Barbro Skålvik

Individuell plan = brukers plan. Klarer fagpersoner å slippe kontrollen og la bruker ta over styringen med sitt eget liv? Og hva er forskjellen mellom papirplan og internettbasert planarbeid?

Status for Samhandlingsreformen

Bjørn Astad orienterer om status for samhandlingsreformen på eHelseområdet.

Erfaringer med bruk av telemedisin i samarbeid med sykehus

Inge Johansen legger fram resultater fra en studie om kommunikasjon mellom primærleger og gynekologer på sykehus, og belyser problemer knyttet til blant annet organisering, takster og finansiering ved bruk av telemedisin.

Les hele programmet her

Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene må jobbe hardere med forebygging og ta seg av mer av behandlingen. Noe av denne behandlingen, som dialyse, kan gå for seg i pasientens eget hjem.

- Når helsetjenesten trer inn på pasientens revir, i pasientens eget hjem, skjer det noe på det mellommenneskelige plan, og situasjonen er en ganske annen enn når pasienten får behandling på et sykehus. I tillegg dukker det opp rent praktiske utfordringer rundt for eksempel journalføring og hvordan taushetsplikten skal ivaretas, sier Christiansen.

Når faggrupper skal samarbeide innenfor nye rammer kan det for eksempel oppstå utfordringer rundt informasjonsdeling, samtidig som personell må få den informasjonen de trenger om pasienten for å gjøre jobben sin.

- Vi ønsker å åpne for refleksjoner og diskusjoner rundt konsekvensene av en slik forskyvning, for det er på det rene at det vil dukke opp en rekke nye problemstillinger, påpeker Eva Henriksen.

Håper å få treffe helsearbeiderne

Arrangørene ser fram til konferansen, og håper at de kommer til å møte mange av de som kommer til å stå i utfordringene til daglig.

- Av erfaring vet vi at det kan være vanskelig å få helsearbeidere fra kommunene, og til dels også fra spesialisthelsetjenesten, med på konferanser som dette, sier Eva Skipenes.

Hun legger til at en naturlig forklaring på det er at økonomien er stram i de fleste kommuner og helseforetak.

- Men vi håper likevel å få disse gruppene i tale – det er de som møter disse problemstillingene i praksis, og de har verdifulle erfaringer som også andre kan ha stor nytte av, sier hun.

Dessuten vil representanter fra myndighetene være til stede, og konferansen er således en gylden anledning til å dele utfordringene innen dette området i helsetjenesten med beslutningstakere på nasjonalt nivå, understreker arrangørene.

Påmeldingsskjema

Kontaktpersoner:

Eva Skipenes, Eva.Skipenes@telemed.no, mobil 911 77 515
Ellen K. Christiansen, Ellen.Christiansen@telemed.no, mobil 416 84 705
Eva Henriksen, Eva.Henriksen@telemed.no, mobil 957 31 836
Trine Hansen, Trine.Hansen@telemed.no, mobil 905 59 747