Nord-Norge i front på helse-IKT

Nord–Norge blir det store utstillingsvinduet for elektronisk kommunikasjon i norsk helsetjeneste.
rotvold, ersdal, hansen[1]
Kronikkforfatterne: Gunn-Hilde Rotvold, prosjektleder i permisjon, NST, Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST, og Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF

For snart ti år siden ble fastlegene i nord de første som ble koplet til helsenettet. Dette gjorde det mulig å sende henvisninger og motta epikriser elektronisk.

Nå er turen kommet til pleie- og omsorgstjenesten (PLO-tjenesten). I løpet av de neste tre årene skal PLO-tjenesten i alle kommunene i nord kommunisere elektronisk med fastleger og helseforetak, på kryss og tvers – effektivt og sikkert.

I helsesektoren er det mange aktører som skal samarbeide for at pasienter skal få de beste tjenestene. Derfor er det viktig at de har tilgang til rett informasjon på rett sted og til rett tid. Elektronisk meldingsutveksling skal være den naturlige måten å kommunisere på i helsetjenesten. Tradisjonell post og telefon skal erstattes av meldinger som blant annet inneholder henvisninger, epikriser, laboratoriesvar, utskrivningsnotat, og spørsmål og svar. Alt sendes som e-post i et system sperret for uvedkommende.

I nasjonal målestokk er region nord i front med hensyn til bruken av slike system, og sikker e-post går allerede mellom fastleger og helseforetak i regionen.

Full fart forover i nord

I forbindelse med at samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012, øker presset på kommunene om å innføre elektronisk meldingsutveksling. Utviklingen går i retning av at pasientene får kortere liggetid på sykehus og overføres raskere til PLO-tjenesten i kommunene. I tillegg vil andelen eldre i befolkningen øke sterkt de nærmeste årene. Dette forsterker behovet for mer effektiv, tryggere og bedre kommunikasjon på tvers av og innenfor nivåene i helsesektoren.

Mye av informasjonsoverføringene har hittil foregått på papir eller telefon.

Informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten skal i hovedsak skje elektronisk og kommunene må legge til rette for dette. PLO-tjenesten og helsestasjonene må ta i bruk elektronisk pasientjournal og sørge for elektronisk dokumentasjons- og informasjonsutveksling.

FUNNKe tilbyr kommunene assistanse

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har jobbet med denne typen problemstillinger gjennom prosjektet FUNNKe, og har særlig møtt utfordringer knyttet til finansiering av aktiviteter i kommunene. Takket være finansiering fra offentlige støtteordninger (RDA-II) i 2009, kan vi gjennom FUNNKe tilby kommunene gratis tilgang til kompetanse, råd og veiledning.

Næringsrettede midler har gitt betydelig effekt i helsetjenesten RDA-midler er næringsrettede midler som skal stimulere til regional utvikling. Det satses på prosjekter som kan skape varige verdier og som kan løse utfordringer tilknyttet manglende infrastruktur, utstyr, kompetanse og kunnskap.

Gjennom prosjekt FUNNKe får kommunene i hele region nord fri tilgang på kompetanse og bistand innen disse områdene de neste tre årene:
•    Forankring og motivering i egen kommune
•    Kunnskap om igangsetting
•    Teknisk kompetanse innen meldingsutveksling
•    Elektronisk pasientjournal (EPJ) og opplæringsmetoder
•    Tilgang til faglig nettverk og møteplasser

Bevilgning kommer hele region nord til gode

Prosjektet FUNNKe er utviklet ved NST. I 2009 fikk senteret 650 000 kroner fra RDA II til et kartleggingsprosjekt av elektronisk meldingsutveksling i Troms. Senere er prosjektet, i samarbeid med Helse Nord RHF, utvidet til å omfatte alle kommunene i landsdelen.

Forprosjektet utløste midler fra Helsedirektoratet til prosjektarbeid i kommunene i Troms og Ofoten. Nylig søkte Helse Nord RHF og NST Helse- og omsorgsdepartementet om midler til å gjennomføre FUNNKe i alle kommunene i region nord. Prosjektet ble bevilget 22,5 millioner kroner i perioden 2011 til 2013. Dermed har litt over en halv million RDA-kroner gitt et tilskudd på nesten 23 millioner kroner til hele region nord.

Bevilgningen fra Helsedepartementet gjør kompetansen fra FUNNKe-prosjektet tilgjengelig for samtlige kommuner i nord. Kommunene i Finnmark og Nordland er også inkludert i prosjektet, og RDA-midlene har kommet til nytte for hele Nord-Norge. Dette er et resultat NST er stolt av.

Det lønner seg å være i front

Helsetjenesten i nord er i front når det gjelder elektronisk kommunikasjon mellom fastleger og sykehus, og er foregangsregion i Norge. Det er derfor naturlig at region nord blir utstillingsvindu også når de kommunale helsetjenestene skal inkluderes i den elektroniske meldingsutvekslingen.

”Det koster å være vertinne” er et uttrykk som ofte blir brukt av de som er modige nok til å gå i front og til å utvikle ny praksis. Det er en skikkelig vitamininnsprøyting at Helse- og omsorgsdepartementet med sin bevilgning til region nord, viser at de anerkjenner dette. Det er motiverende å få ”lønn for strevet”, og å motta den tillit og anerkjennelse som bevilgningen fra HOD uttrykker.