NST-ansatt i programstyret for IKT SoS i Forskningsrådet

Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes er oppnevnt som medlem av programstyret for IKT Sikkerhet og sårbarhet.

Nærings- og handelsdepartementet ba i sitt brev for 2003 til Forskningsrådet om at det ble igangsatt et strategisk forskningsprogram innen området "IKT sikkerhet og sårbarhet" (IKT SoS). Programmet styres av et eget programstyre som er ansvarlig for å definere strategiske og faglige mål for programmet, og for at programmet når vedtatte mål innenfor de rammer som er gitt. Hovedbegrunnelsen for programmet er at regjerningen ønsker å bidra til tilliten til elektronisk samhandel. IKT SoS vil støtte prosjekter som kan gi mer tillitsverdige IKT-systemer, og programmet skal derfor også bidra til å bygge kompetanse som er nyttig for dette formålet.

 

Programmet fikk en samlet ramme på 59 mill. kroner for perioden 2003-2007. 25 % av budsjettet ble disponert gjennom innvilgede søknader i 2003. Resten av beløpet blir lyst ut våren 2004. 

 

Følgende personer sitter i programstyret:

1.amanuensis II/spesialist i krypto Leif Nilsen, UNIK/Thales Communications (styreleder)

Professor Einar Snekkenes, HiG

Sikkerhetssjef Anne Reinsnes, Telenor

Dosent Louise Yngström, KTH (Göteborg)

Eiliv Ofigsbø, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (ny)

Sikkerhetsrådgiver Eva Skipenes, Nasjonalt senter for telemedisin (ny)

 

For mer informasjon se http://program.forskningsradet.no/iktsos/