NST forsker på nye områder

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har i de senere år jobbet målrettet for å øke forskningsaktiviteten ved senteret. Dette har gitt resultater i form av jevn stigning i antall forskningsprosjekter. 11 forskere er nå i gang med doktorgradsprosjekter, noe som er en fordobling sammenlignet med 2003.
I slutten av november fikk fire medarbeidere ved NST grønt lys fra telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord om å sette i gang med nye doktorgradsprosjekter i 2005.

En fellesnevner for prosjektene er at de fokuserer på elektroniske verktøy som kan støtte opp under brukernes evne til å nyttiggjøre seg egne ressurser for bedre å mestre egen livssituasjon og helse.

-Vi ser det som positivt at det er bevilget penger til forskning innenfor områder som rus og ungdoms psykiske helse. Det er kanskje også et signal fra Helse Nord at forskningsprosjekt med forebyggende fokus er valgt. Det viser at man tar forebyggingsaspektet på alvor, tror Marianne Trondsen og Trond Nergaard Bjerke.
De to NST-forskerne skal kommende fire år forske henholdsvis på; "internett som forebyggingsarena for risikoutsatt ungdom" og "erfaringer med selvhjelpsgrupper som møtes fysisk og på internett (rusrelatert). Begge forskningsprosjektene er i tråd med Helse Nords overordnede satsing på rus og psykisk helse.

Doktorgradsstipendiatene Eirik Årsand og Silje C. Wangberg retter søkelyset mot mennesker med type 2 diabetes, men med litt ulik innfallsvinkel og problemstilling.

-Jeg vil se om det å gi folk personlig tilpasset informasjon og mulighet til å se sammenhenger mellom livsstil og helse grafisk via elektroniske verktøy på PC og mobiltelefoner kan bidra til en større opplevelse av at en faktisk kan gjøre noe positivt for helsa si selv og større motivasjon for livsstilsendringer, ikke minst over tid, forklarer Silje C. Wangberg.
Eirik Årsand skal utforske potensialet mobile digitale verktøy kan få for selvhjelp til livsstilsendringer. Digitale verktøy for livsstilsendringer og sykdomsforebygging er i dag hovedsakelig basert på personlige datamaskiner (PC) i kombinasjon med internett eller CD-rom.

-Fremtidens verktøy bør kunne integreres i menneskers daglige liv og være så enkel og mobile som mulig. Mobiltelefoner blir stadig kraftigere, mer funksjonelle, får større skjerm og vil være plattformen for dette doktorgradsprosjektet. Det vil bli forsket både på system og brukernivå, sier Årsand.
Doktorgradskandidatene ved NST har fire ulike faglige tilnærminger til sine forskningsprosjekt. Med bakgrunn fra teknologi, psykologi, sosiologi og pedagogikk dokumenteres en tverrfaglighet og en bredde i NST's forskningsmiljø som er både unik og spennende.

-Vi er stolt og vi har forventinger. Nasjonalt senter for telemedisin produserer kompetanse som i neste omgang skal gi gode helsetjenester til brukerne uavhengig av tid og sted.
Disse doktorgradene støtter i høy grad opp om denne visjonen, bekrefter senterleder Steinar Pedersen.

Kontaktpersoner:

Trond Nergaard Bjerke
Mob: 905 19 492, trond.nergaard.bjerke@telemed.no

Marianne Trondsen
Mob: 415 10 792, marianne.trondsen@telemed.no

Eirik Årsand
Mob: 992 43 592, eirik.arsand@telemed.no

Silje Camilla Wangberg
Mob: 957 44 158, silje.camilla.wangberg@telemed.no

Hilde Pettersen, informasjonssjef
Mob: 991 03 794, hilde.pettersen@telemed.no

Fakta om NST: Nasjonalt senter for telemedisin er et forsknings- og kompetansesenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. NST skal arbeide for at telemedisinske tjenester tas i bruk. NST har rundt 100 ansatte og ble i 2002 utnevnt som det første samarbeidssenter innen telemedisin av Verdens Helseorganisasjon (WHO).