NST skaper møteplasser

Nasjonalt senter for telemedisin arrangerte 20. januar et telemedisinsk brukerforum for helsepersonell i Trondheim. Det er andre gang NST tar initiativ til å samle ulike helse- og leverandørmiljø for å utveksle erfaringer og dra nytte av å møtes på denne type arena. Første brukerforum ble arrangert i Helse Sør og Øst tidlig i 2004.


Som et nasjonalt forsknings- og kompetansesenter med formål å samle, produsere og formidle kunnskap om e-helse og telemedisinske tjenester, skal NST spre informasjon i ulike helsemiljø om de muligheter som finnes ved bruk av telemedisin og e-helse.

 

Konkret nytte
På bakgrunn av dette har NSTs regionkontakter tatt initiativ til å arrangere brukerforum for helsepersonell i alle regioner. Brukerforum skal gi en innføring i ulike telemedisinske tjenester, samt gi informasjon som helsepersonell kan ha nytte av når de skal starte opp på eget arbeidssted. Hvordan fungerer tjenestene, hvilke gevinster og nytteeffekter kan de gi, hvordan er tjenestene organisert og hvordan kan man komme i gang? 

 

To hovedtema
Brukerforum arrangeres med to hovedtema som presenteres i plenum for deltakerne. I midtnorsk brukerforum i Trondheim fikk deltakerne en kort presentasjon av Nasjonalt senter for telemedisin (Eirill Pettersen Buvik, regionkontakt, Helse Midt-Norge), bruk av videokonferanse og nettbaserte verktøy til undervisning, veiledning og samhandling (Bodil Bach, regionkontakt Helse Øst), erfaringer med bruk av videokonferanse i psykisk helsevern ved Orkdal DPS (Britt Svegård, vernepleier) og erfaringer med etablering av telepsykiatrisk nettverk (Kurt Lyngved, tidligere konsulent ved NST).

 

Forumet presenterte videre et foredrag om prosjektet Tankebanken; vedrørende bruk av e-terapi i psykiatrien(Tormod Rimehaug, Regionsenter for BUP i Midt-Norge). Prosjektet omhandler sikker tekstkommunikasjon, resepsjonstjenester, skjemautfylling og infomateriell via Internett anvendt i barne- og ungdomspsykiatri. Per- Egil Kummervold fra NST presenterte forskningsresultater fra prosjektet PasLink, der man har sett på elektronisk kommunikasjon mellom pasient og lege og erfaringer med dette. Norsk Helsenett ved Morten Celius presenterte den nye nasjonale organisasjonen og deres fremtidsplaner.

 

Deretter var det tematiske gruppediskusjoner rundt temaene e-terapi, videokonferanse og produktgjennomgang.

 

God arena

NST planlegger å følge opp med nye forum i alle regioner. I helseregioner hvor brukerforumet nå er utprøvd som konsept, har det kommet forslag til nye temaer og ønske om oppfølging med informasjon på NST's hjemmeside,  www.telemed.no/brukerforum


Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at det gjennom brukerforumet er skapt en god arena for informasjons- og erfaringsutveksling omkring bruk av telemedisin og e-helse i Norge.


Tandberg og Deriga var med som positive støttespillere og samarbeidspartnere ved arrangementet i Trondheim.