Om NST

NST er en nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin, og er et av verdens ledende sentre innen forskning på telemedisin og e-helse. Tjenesten har høy tverrfaglig kompetanse gjennomgående på ph.d.-nivå. Hovedmålet er å forme morgendagens helsetjenester.

Gjennom brukerorientert forskning og utvikling har NST bidratt til gode og anvendte løsninger i helsesektoren siden 1993. Telemedisinske løsninger og e-helse gir pasienter enklere og bedre tilgang på helsetjenester. 

Befolkningen blir eldre og omfanget av kroniske sykdommer øker. Tilgangen på helsepersonell øker ikke i takt med befolkningens behov for helsetjenester. God samhandling gjør helsepersonells kompetanse og tjenester tilgjengelige for flere, og samfunnets ressurser utnyttes bedre. 

Telemedisin, e-helse og velferdsteknologi er svært viktige virkemidler for effektiv samhandling. NST har kunnskap og erfaring på dette feltet.

NST har siden 2002 vært samarbeidssenter for Verdens helseorganisasjon (WHO) på områdene telemedisin og e-helse.

Avdelinger

NST er delt inn i fem avdelinger: Innovasjon og implementering, Forebygging og egenmestring, Samhandling, E-helse og IKT og Felles kontorsenter. Naviger i undermenyen i toppen for å lese mer om hver enkelte avdeling.

NSTs samfunnsoppdrag

NST har sitt oppdrag fra helsemyndighetene, og skal bidra med:

  • rådgivning knyttet til organisering og implementering av e-helse og telemedisinsk praksis i helsesektoren
  • forskning på fremtidige løsninger innen samhandling, telemedisin og e-helse
  • utvikling av telemedisinsk teknologi fra idé til produkt og tjeneste

NSTs kjernekompetanseområde er definert som kunnskap, løsninger og teknologi som skal understøtte samhandling og samarbeid med og mellom pasienter og helsepersonell. Gjennom forskning og tjenesteutvikling bidrar NST til kompetanseutvikling og kunnskapsdeling mellom helsearbeidere, og mellom helsetjenesten og dens brukere.

Ny teknologi kan forenkle, men også endre kompetanseutvikling og kunnskapsdeling både på tvers av fag og nivåer i helsetjenesten, og mellom helsearbeidere og brukere. NST har kunnskap, metoder og modeller for nødvendige organisasjonsendringer ved innføring av e-helse og telemedisinske tjenester.

Telemedisin og miljø

Telemedisin er klimavennlig medisin!

Telemedisin gjør at pasienter og helsepersonell reiser mindre. Utslipp fra biler, fly og andre transportmidler står for nesten en fjerdedel av klimagassutslippene globalt og er stadig økende.

Elektronisk journal, e-resept, digitale bilder og røntgenbilder sparer bruk av papir og minsker utslipp av giftige kjemikalier i forbindelse med trykking.

Telemedisin gjør at helsesektoren trenger mindre bygningsmasse til å ta imot pasienter og lagre papirjournaler, røntgenbilder og lignende. Mindre bygningsmasse betyr mindre ressursbruk og klimagassutslipp. 

Likestilling

NST har et bevisst forhold til likestilling. NST praktiserer strategien som UNN har nedfelt på likestilling. Målet er at foretaket skal arbeide for å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle yrkesgrupper. 

Per 31.12.13 var kvinneandelen ved senteret på 54 prosent.

Organisasjonskart