Pasientforløp og samhandlingsmodeller

Utvikling av og forskning på pasientforløp og samhandlingsmodeller som skal gi befolkningen helhetlige og koordinerte helsetjenester.

For at befolkningen skal få helhetlige og koordinerte tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. NST støtter myndighetenes fokus på pasienter og pasientforløp gjennom sin forskning.

NST har i tillegg verdifull kompetanse på pasientforløpsarbeid basert på LEAN-metodikk (en kvalitetsforbedringsmetode for å gjøre arbeidsprosesser og pasientforløp mer effektive).

NSTs forståelse av pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten. NST bidrar med kunnskap og erfaringer på utvikling og innføring av teknologistøttet samhandling.

Den forskningsmessige delen av dette arbeidet baseres på ”The Cronic Care Model”, hvor erfaringene fra tilsvarende utviklingsarbeid internasjonalt forsøkes overført til norske forhold.

Få mer informasjon på avdeling for Samhandling.