Pasientnære prosjekt i medvind

6,3 millioner friske kroner fra telemedisinsk forskningsutvalg i Helse Nord skal i 2006 styrke forskningsaktiviteten ytterligere ved NST. Tre nye doktorgrader og tre forskningsprosjekt igangsettes.

Fellesnevneren er IKT som verktøy enten i samhandlingen mellom tjenestenivåene, eller mellom helsepersonell og pasienter.

- Dette er helt i tråd med siste års målrettede arbeid for å øke forskningsaktiviteten i egne rekker. Nasjonalt senter for telemedisin har nå 14 doktorgradsløp i gang. Det er vi godt fornøyd med, fastslår senterleder Steinar Pedersen.

Pasientnære problemstillinger
Prosjektsøknadene som får tildelt midler fra telemedisinsk forskningsutvalg er alle rettet mot fremtidige muligheter for samhandling og kommunikasjon i helsevesenet. I doktorgradene skal følgende studeres:

- Hvordan stimuleres/motvirkes medikaliseringsprosesser av pasienters bruk av elektronisk kommunikasjonsteknologi?
- Hvordan kan samhandling ved bruk av telemedisin bidra til læring mellom tjenestenivåene?
- Is the voicing of patients agendas partly related to the modes of communication available to patients to expressing their agenda?

Virtuell sårpoliklinikk
Øvrige forskningsprosjekter som har fått midler fra telemedisinsk forskningsutvalg har følgende problemstillinger:

- Kan en virtuell sårpoliklinikk ved UNN bidra til å bedre kvaliteten i sårbehandlingen i hjemmetjenesten?
- Er kvaliteten på videokonferanser mellom 3G-mobiltelefoner (høyhastighets nett for mobiltelefoner) god nok til bruk i den akuttmedisinske kjede?

Likemannsarbeid
I tillegg har et forskningsprosjekt som målsetting å utarbeide rutiner for å samle, kvalitetssikre, systematisere og presentere likemannskompetanse som en integrert del av det offentlige helsetilbud. Dette er et spennende prosjekt som knyttes opp mot Lærings- og mestringssentre ved sykehus. Målet er å utvikle konkrete rutiner for å kunne utnytte den verdien som ligger i likemannskompetansen hos pasientene selv.