Prøveforelesning

I avhandlingen "Det norske patologinett, et redskap for håndering av faglig og sosial kompleksitet", har kandidaten studert det norske patologinett (PatNet). Dette er en elektronisk tjeneste på Internett, hvor formålet med tjenesten er å fremme kommunikasjon og samarbeid blant norske patologer. Hensikten med studien er å øke forståelsen for hva det er som hemmer utbredelse og bruk av teknologien, og til dette har kandidaten anvendt en systemteoretisk tilnærmingsmåte.

 

 

PRØVEFORELESNINGSTEKST
DR.POLIT.GRADEN I SOSIOLOGI
FOR

AUD OBSTFELDER


Prøveforelesning over oppgitt emne
avholdes mandag 15. desember 2003 kl. 10.15-11.00
Rom: B-1005, Store Auditorium SV-fak

 

OPPGITT EMNE:

"Teknologideterminisme, sosialdeterminisme, sosialkonstruktivisme og systemteori:
En sammenligning og vurdering av fire perspektiver på bruk av teknologi".

***

Bedømmelseskomitè:

Professor mag.art. Lars Qvortrup (1. opponent) Syddanske Universitet, Odense
Professor dr.polit. Ann Rudinow Sætnan (2. opponent ISS, NTNU
Førsteamanuensis dr.philos. Jorid Anderssen, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø