Rom for stemmer på nettet

I tilknytning til prosjektet "å høre stemmer" har Nasjonalt senter for telemedisin og Mental helse i Tromsø etablert et nettsted rettet mot mennesker som hører ting de er alene om å erfare.

Tidligere ble dette fenomenet nesten utelukkende knyttet til det å ha en psykisk lidelse, men ny forskning viser at bare ¼ av de som hører personlig erfarte stemmer (eller som ser eller kjenner ting andre ikke erfarer) har en psykisk lidelse.

Nokså utbredt
Hvis man spør folk om de har hørt eller sett ting de er alene om å erfare, vil 10 % svare ”ja”. Hvis vi spør om de har hørt personlig erfarte stemmer eller lyder oftere enn en gang i måneden, vil 2% svare ”ja”. Tromsø har 60 000 innbyggere, og det vil utifra dette være omkring 1200 mennesker som hører stemmer oftere enn en gang i måneden i Tromsø. Dette betyr at svært mange av oss antagelig kjenner noen som har slike erfaringer.

Selvhjelpsgrupper
Kunnskapen om at bare en liten del av de som hører personlig erfarte stemmer eller lyder har en psykisk lidelse, åpner for nye måter å forholde seg til dette på. Et eksempel er selvhjelp for de som er plaget av stemmer: Det har ikke vært vanlig å tenke at de som hører stemmer kan hjelpe seg selv eller andre.
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn har vært av først ute i Norge med bistand til igangsetting av selvhjelpsgrupper. Gruppa har eksistert i 1 ½ år, men ennå er det mange som ikke vet om den.

Nettbasert tilbud
I februar 2007 vil det bli startet en nettbasert gruppe for de som ikke er klar for å sette igang en selvhjelpsgruppe der de bor. Dette er et enestående tilbud på landsbasis. Nasjonalt senter for Telemedisin har i samarbeid med Mental helse Tromsø ansvar for drift av dette tilbudet.

Mer informasjon finnes på det nyetablerte nettstedet: www.romforstemmer.no. Her kan også familie og venner  finne informasjon, hente konkrete råd om hvordan de kan forholde seg, og informasjon om at Troms LPP (Landsgruppen for pårørende i psykiatrien) har en pårørendegruppe i Tromsø.

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn har fått Extra-midler frå Helse og rehabilitering gjennom Rådet for psykisk helse til dette viktige arbeidet.