Rundskriv om telemedisin og ansvarsforhold

Rundskrivet er ikke nytt, men det er mye som tyder på at det kunne vært bedre kjent. Det har i det siste vært en del henvendelser vedrørende spørsmål om ansvarsforhold knyttet til bruk av telemedsin Dette temaet er behandlet i Rundskriv I-12/2001 fra Sosial-og helsedepartementet om telemedisin og ansvarsforhold.

Rundskrivets offisielle navn er "Telemedisin og ansvarsforhold". Det slås innledningsvis fast at telemedisin ikke rokker ved den grunnleggende lovgivning (og derved heller ikke ved de grunnleggende ansvarsforhold), som gjelder i helsetjenesten. Rundskrivet omhandler spørsmål knyttet til bruk av telemedisin til konsultasjon og diagnostikk.

Rundskrivet omhandler følgende temaer:

  • Hva er telemedisin?
  • Ansvarsbegrepet
  • Plikten til forsvarlig virksomhet
  • Plikten til å føre journal
  • Forholdet mellom rådgivning og behandling
  • Teknisk personell
  • Systemansvar og rutiner

Det inneholder flere gode råd om hvordan man kan innrette seg i praksis. Vil du vite mer?

Rundskrivet finnes her