Prosjekter: Samhandling

Lista er sortert alfabetisk etter prosjekttittel. Klikk på pilene foran "Prosjekttittel", "År", "Tema" eller "Prosjektleder" for å sortere lista alfabetisk på den aktuelle kolonnen. Du kan også bruke søkefeltet rett under til høyre for å hurtig finne treff på tekst i tabellen.

Prosjekttittel År Tema Prosjektleder
Telemedisin: måling av effekter og pasientpreferanser 2007 - 2011 Økonomi Trine Bergmo
Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam 2015 - 2018 Økonomi Trine Bergmo
Kontinuitet i fastlegerelasjonen og bruk av alternativ behandler 2014 - 2014 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Kjønn, alder og bruk av psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 2015 - 2015 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Shaman: Archetype-Based Modelling of Symptom Based Decision Support Systems 2014 - 2017 Teknologi Luis Marco Ruiz
Data-drevet beslutningsstøtte for kliniske informasjonssystemer 2014 - 2017 Teknologi Stein Olav Skrøvseth
Modeller for klinisk VK bruk: betingelser, mekanismer og gevinster – en flerfaglig tilnærming 2013 - 2014 Videokonferanse Trine Bergmo
PAsTAs - pasientforløp 2011 - 2015 Internasjonalt samarbeid Per Schrader
STRATOS - The straight to test and treatment study 2010 - 2012 Onkologi Eva Henriksen
Diffmed 2011 - 2015 Sosiologi Hege K. Andreassen
Helse og bruk av helsetjenester i Norge 2011 - 2013 Helsetjenesteforskning Anne Helen Hansen
Pasientforløp (patient pathways) i kreftbehandling 2011 - 2014 Rehabilitering Gro Berntsen
Narvik REO (rehabilitering, etterbehandling og observasjon) 2011 - 2011 Rehabilitering Kees Jan Verhage
NyTTeHjem2: Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter 2012 - 2013 Dialyse Eli Arild
Telemedisinske løsninger – Kompetansebroen 2011 - 2013 Rehabilitering Rigmor Furu
Diabetes Fosen 2010 - 2012 E-læring Eirik Øvernes
Effektivisering av pasientflyt ved hjelp av en online elektronisk pasientjournal 2012 - 2016 Teknologi Bente Christensen
Troms og Ofoten som modell for samhandlingsreformen 2011 - 2013 Samhandling Kees Jan Verhage
KITENPI 2011 - 2014 Samhandling Svetlana M. Bye
Chain of Trust 2011 - 2012 Sosiologi Undine Knarvik
Samhandling med pasient innen rus og psykisk helsevern 2011 - 2011 Samhandling Eli Arild
Teledermatologi i Setesdalsregionen 2010 - 2011 Samhandling Bodil Bach
Telemedisin i Nord-Gudbrandsdalen 2010 - 2011 Samhandling Bodil Bach
Telemedisin Arena 2010 - 2011 Nettverksbygging Bodil Bach
NettOpp Fosen 2009 - 2013 E-læring Rigmor Furu
FUNNKe region nord 2011-2014 - KomUT nord-FUNNKe 2015-2017 2011 - 2014 Samhandling Gerd Ersdal
Styrking av lokalsykehusene i Finnmark med bruk av telemedisin 2007 - 2009 Samhandling Eirik Øvernes
Min helse som senior 2008 - 2010 Pleie og omsorg Eli Arild
Konkurransedyktige helsetjenester i tynt befolkede områder 2008 - 2010 Samhandling Bente Christensen
Omfang og potensial for bruk av telemedisin i Sykehuset Innlandet HF 2008 - 2008 Samhandling Line H. Linstad
Ett Stopp 2007 - 2011 Sikkerhet Knut Magne Augestad
Tydelig - Modig - Stolt -i samhandling med kommersielle aktører 2007 - 2008 Samhandling Rigmor Furu
R-Bay 2007 - 2008 Radiologi Line H. Linstad
Juridiske aspekter ved bruk av telemedisin i desentralisering av spesialisthelsetjenester 2006 - 2008 Juss Ellen Kari Christiansen
Kompetanseheving ved bruk av ny teknologi i det vestlige Norden 2007 - 2008 Pleie og omsorg Vibeke Flytkjær
Onkolink 2007 - 2011 Teknologi Knut Magne Augestad
Nettbasert veiledning for økt kvalitet i sårbehandling 2006 - 2008 Dermatologi Beate Nyheim
Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark 2005 - 2007 Samhandling Eirik Øvernes
Telemedisin som virkemiddel for å realisere DMS Nord-Troms 2006 - 2007 Samhandling Lars Kr. Rye
Teknologistøttede familieintervensjoner 2005 - 2005 Nettverksbygging Deede Gammon
Bærekraftige helsetjenester i kommunene 2005 - 2007 Pasientkommunikasjon Rigmor Furu
Styrking av den akuttmedisinske kjeden - Videobaser Akuttmedisinsk konferanse i Finnmark (VAKe Finnmark) 2005 - 2006 Akuttmedisin Oddvar Hagen
Omfang og potensial for utbredelse av telemedisin i Helse Vest 2005 - 2006 Nettverksbygging Line H. Linstad
IKT-basert kompetanseutvikling i kommunene 2001 - 2004 Nettverksbygging Rigmor Furu
Gevinster av norsk telemedisin 2005 - 2006 Økonomi Elin Johnsen
Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord 2005 - 2005 Teknologi Line H. Linstad
DMS og modeller for faglig samarbeid 2005 - 2005 Samhandling Elin Johnsen
Henvisningsprosjektet: Evaluering av effekter av elektronisk henvisning 2004 - 2004 Teknologi Frank Larsen
Telemedisin i Nordvest-Russland 1997 - 2001 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Brukermedvirkning i planlegging og drift av telemedisinske tjenester 2002 - 2003 Samhandling Halgeir Holthe
EU-søknad Network of Excellence 2002 - 2003 Nettverksbygging Ernst Kloosterman
Betingelser for bruk av telemedisinske tjenester, hemmende og fremmende faktorer 2002 - 2003 Nettverksbygging Frank Larsen
Helse Finnmark - Lavvolum og Geriatri 2002 - 2003 Samhandling Line H. Linstad
Hvor er fagfolkene? IKT som hjelpemiddel for å øke kompetanse i og mellom tjenestenivåene 2001 - 2004 Samhandling Eirik Øvernes
Elektronisk samhandling på Helgeland 2003 - 2004 Patologi Line H. Linstad
Nye helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning 2002 - 2003 Samhandling Elin Johnsen
TeleRemCare 1998 - 2001 Samhandling Tove Sørensen
Bredbåndsteknologi i hjemmetjenesten i Alta 2000 - 2002 Teknologi Beate Nyheim
Scenario Individuell Plan og IKT 2002 - 2002 Pleie og omsorg Deede Gammon
Telemedisinsk nettverk i Arkhangelsk 1996 - 1999 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
HelsE-vett.no - Veileder for tilbydere av netthelsetjenester 2001 - 2002 Samhandling Ellen Kari Christiansen
HelsE-vett.no 2000 - 2002 Samhandling Ellen Kari Christiansen
Nordic Telemedicine Network 2000 - 2001 Nettverksbygging Liv Karen Johannessen
Tuberkulosenettverk i Nordvest-Russland 2003 - 2003 Nettverksbygging Svetlana M. Bye
Internett som hjelpemiddel for mental helse 1998 - 1999 Psykiatri Deede Gammon