Samhandling

Oversikt over ansatte i denne avdelingen

Se lista her

Oversikt over prosjekter i denne avdelingen

Se lista her

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) er ansvarlig for koordineringen av samhandling mellom UNN og de 31 kommunene i Troms og de nordlige delene av Nordland som tilhører sykehusets ansvarsområde.

For at befolkningen skal få helhetlige og koordinerte tjenester må pasientforløp i større grad bli en felles referanseramme for aktørene i helse- og omsorgstjenesten. NST støtter myndighetenes fokus på pasienter og pasientforløp gjennom sin forskning.

NST har i tillegg verdifull kompetanse på pasientforløpsarbeid basert på LEAN-metodikk (en kvalitetsforbedringsmetode for å gjøre arbeidsprosesser og pasientforløp mer effektive).

NSTs forståelse av pasientforløp omfatter også pasientens ønske og behov for helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten. NST bidrar med kunnskap og erfaringer på utvikling og innføring av teknologistøttet samhandling.

Seksjoner

Avdelingen består av tre seksjoner: Drift og rådgivning, Primærhelsetjenesten og Praksiskonsulentene.

Drift og rådgivning

Les mer om seksjonen her

Primærhelse-tjenesten

Les mer om seksjonen her