Samhandlingsprisen 2014 gikk til nær-psykiatrien

- Brukermedvirkning er sentralt i ACT-modellen, hvor brukerens interesser, samfunnsintegrering, livskvalitet, rehabilitering og tilfriskning vektlegges. Tilnærmingen har også fokus på selvhjelp, argumenterer juryen for Samhandlingsprisen 2014.

Samhandlingsprisen 2014 web_400x252.jpgDet aktivt oppsøkende behandlingsteamet (ACT) har siden starten i 2010 vært et svært viktig samhandlingstiltak for å hjelpe mennesker med alvorlig psykiske lidelser der de er. Teamet er sammensatt av fagfolk fra Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

- Vi er veldig glade for prisen. Den er viktig fordi den gir honnør for et særegent arbeid og en konkret måte å jobbe på. Gjennom ACT når vi en gruppe mennesker vi tidligere ikke har nådd, sier en strålende fornøyd Siren Hoven. Hun er avdelingsleder for Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Det er denne avdelingen ved UNN som bidrar med fagfolk i ACT-teamet.

God samhandlingsmodell

Siren Hoven fremhever at dette er en god modell for samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten som kan overføres til andre fagområder og pasientgrupper. Mye av suksessen ligger i den kommunale forankring.

- Det er i kommunen folk bor og har sin tilhørighet. Det er kommunen som har ansvar for nærtjenester til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten kan være med som et forsterkende supplement. Dette er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, og det er nettopp hva ACT-modellen har lykkes med, sier Hoven.

Færre innleggelser

Erfaringene for pasientgruppen tilknyttet ACT-teamet Tromsø viser nedgang både i antall innleggelser og antall liggedøgn i sykehus. Det er en felles forståelse i teamet av hvordan rusproblemer og psykiske problemer gjensidig påvirker hverandre. 

Forebygger kriminalitet

Tromsøpolitiet kan også bekrefte en markant nedgang i antall henvendelser og en nedgang i straffbare forhold for pasientgruppen. På denne måten bidrar ACT-teamet til god ressursutnyttelse i et større perspektiv, samt forebygging av sykdomsforverring og kriminalitet. 

Oppsøkende arbeid

Teamet er samlet i felles lokaler i Tromsø sentrum, og går daglig systematisk igjennom brukere, gir rapporter, og diskuterer oppfølging og behandling videre. Kjernen i ACT-modellen er oppsøkende arbeid og de ansatte møter brukeren der de oppholder seg. ACT-teamet er kommunalt forankret, i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen, hvor flere tiltak skal flyttes til kommunene.

Samhandlingsprisen på 50 000 kroner tildeles av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er jury for prisen. 

Vi gratulerer ACT-teamet som vinner av Samhandlingsprisen 2014.

 

Fakta om tiltaket:

  • Aktivt oppsøkende behandling (ACT: på engelsk Assertive community treatment) er en intensiv, teambasert behandlingsmodell innen psykiatrien som kjennetegnes av at behandlerne oppsøker pasienten i pasientens eget lokalsamfunn, etablerer kontakt på pasientens premisser, samt dekker ulike behov på tvers av fag og sektorer. 
  • ACT- teamet skal tilby behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte til målgruppen, samt bidra til at en sårbar og utsatt gruppe mennesker med alvorlige psykiske lidelser får tilgang til sammenhengende, helhetlige og godt koordinerte tjenester.
  • Målgruppe for ACT-teamene er pasienter med psykoselidelser og ulike tilleggsproblemer som f.eks. rusmisbruk. Felles for denne gruppa er belastningene som ikke bare omfatter alvorlige psykiske lidelser, men også rusavhengighet, somatiske sykdommer og ulike sosiale problemer knyttet til bolig, økonomi, mangel på arbeid eller meningsfull aktivitet, utslitte pårørende eller konfliktfylte familieforhold.  
  • I ACT-teamet er helsepersonell fra kommune- og spesialisthelsetjenesten er organisert sammen for å gi oppsøkende tjenester til mennesker med omfattende tjenestebehov, men som i liten grad greier å nytte gjøre seg av ordinære tjenester. Prosjektet kan ha overføringsverdi til andre fagområder enn rus- og psykisk helsefeltet, da dette i stor grad er en modell for organisering av ulike tjenester og helsepersonell. 

For mer informasjon, kontakt: 

For mer informasjon: