"Samisk" helse- og sosialsenter med kulturkompetanse og telemedisin

Nasjonalt Senter for Telemedisin har ferdigstilt en rapport knyttet til prosjektet "Nye" helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning. Rapporten omhandler et forslag til helse- og sosialsenter på Drag i Tysfjord - et senter med kulturkompetanse som basis og telemedisin som hjelpemiddel.

Bakgrunn
Sametinget har finansiert prosjektet som rapporten er knyttet til. Visjonen for prosjektet er å utvikle et likeverdig helse- og sosialtjenestetilbud for den samiske og norske befolkning. Denne visjonen faller sammen med formålet bak NOU 1995:6 Plan for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge og Regjeringens handlingsplan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge, Mangfold og likeverd. Et delmål i prosjektet ble å utrede et helse- og sosialsenter på Drag i Tysfjord kommune, som også tar høyde for den samiske befolkningens behov. Rapporten omhandler hvordan et slikt senter kan skapes.

Senteret på Drag - en spesiell utfordring og mulighet
Rapporten peker på at arbeidet med et senter på Drag utgjør en spesiell anledning til å skape noe nytt innen helse- og sosialtjenesten. En unik anledning oppstår til å samle kunnskap om den samiske befolkningen og den lule- og sjøsamiske befolkningen spesielt, kunnskapstilfang som kan gi verdifulle forskningsbidrag. Sentret kan få nasjonal og internasjonal oppmerksomhet gjennom å utvikle utradisjonelle tjenestetilbud, basert på kommunalt og interkommunalt samarbeid, kulturspesifikke og telemedisinske løsninger.

Ulike kulturer - felles tjenester - kulturell kompetanse
Det foreslås at kulturell kompetanse blir en vesentlig kvalifikasjon ved senteret. Med kulturell kompetanse menes å kunne arbeide analytisk og faglig ut fra kulturelle problemstillinger. Utgangspunktet må være å tilstrebe et senter hvor alle aktuelle brukere enkelt kan henvende seg, inkludert samer, og hvor terskelen for bruk er lav nok til at hjelpen kan hentes ut.

Rapporten skisserer mulig innhold i senteret. Den begrunner et spekter av tilbud - fra ordinære helse- og sosialtjenester til alternativ samisk medisin til lokalisering av bibliotek, internettkafé og kafé.

Kulturell kompetanse kan være av betydning i alle sammenhenger hvor hjelpepersonell skal bistå. Noen områder pekes imidlertid ut (bl a ut fra forutgående delprosjekt) som særlig aktuelle både for oppfølging og utvikling av særlig kompetanse i senteret. Dette er områder hvor man i stor grad bruker talespråket i kommunikasjonen og/eller trenger kulturell forståelse for å unngå feilaktig eller mangelfull respons og oppfølging.

Telemedisin som mulighet
En del av rapporten omhandler telemedisinske muligheter.
Områder som omtales og eksemplifiseres er:
· diagnostisering og behandling
· generell kompetanseutveksling og veiledning mellom fagfolk
· kompetanseutvikling ang selvhjelp, mellom brukere og mellom brukere og fagfolk

Videre går rapporten inn på telemedisinske muligheter for psykiatrien. Det redegjøres for erfaringer og flere kilder til innsyn. Rapporten omtaler og eksemplifiserer også bruk av både Internett og videokonferansen som hjelpemiddel i psykiatrien. Deretter omtales noen telemedisinske tjenester aktuelle i senteret på Drag.

Realisering
Avslutningsvis pekes det på prosesser og vurderinger som kan bli viktige hvis senteret skal kunne la seg realisere. Til sist oppsummeres viktige elementer i modellen hva angår mulig tilbudsstruktur, forankring og samarbeid.

Rapporten
Rapporten kan bestilles fra Nasjonalt senter for Telemedisin. Kontaktperson for prosjektet: prosjektleder Elin Johnsen, telefonnr. 95 25 18 47 eller 77 75 40 00, E-post-adresse: Elin.Johnsen@telemed.no Rapporten ble presentert på regionkonferansen "Samfunns- og næringsutviklingsstrategier i Lulesamisk område/Nord-Salten-regionen" på Arran i Tysfjord 28. august.