SES@m Tromsø

Prosjektet har fokus på Sikker Elektronisk S@marbeid mellom enhetene og nivåene i helsesektoren. Da forutsetningen som ligger til grunn for dette er at nasjonalt helsenett kobles til kommunalt nett er dette ett av delprosjektene. Tromsø kommune er vertskommune for prosjektet. Innholdet i fyrtårnsprosjektet vil ta utgangspunkt i de 3 viktigste arbeidsarenaene i pleie og omsorgstjenesten: Sykehjem, omsorgsboliger/bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.

Nasjonalt senter for telemedisin har fått bevilget midler fra Sosialdepartementet for å gjennomføre et fyrtårnsprosjekt i pleie- og omsorgssektoren. Prosjeketet har en varighet på 2 1/2 år med oppstart 1. januar 2004. Formålet er å vise hvordan telemedisin kan bidra til realiseringen av overordnede helsepolitiske målsettinger. Videre bidra til en helhetlig og samordnet tjeneste med fokus på kontinuitet og kvalitet ved elektronisk samarbeid mellom de ulike enhetene og nivåene i helsesektoren. Hovedmålet med fyrtårnprosjektet er å utvikle en modell for bruk av telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten som omfatter tekniske og organisatoriske løsninger som viser vei (synliggjør muligheter) og er retningsgivende (dokumenterer gevinster). Prosjektet er delt inn i 5 delprosjekter som listet nedenfor:

1. Forberedelser (deprosjektleder:Per Angermo)
-Utvikle detaljert design
-Etablere samarbeidsrelasjoner/kontraktsinngåelser
-Innhente erfaringer

2. Oppkobling/mobilitet (delprosjektleder:Kai Vidar Falao)
-Tilkobling til nasjonalt helsenett
-Tilrettelegge og teste mobile kommunikasjonsløsninger
-Teste og velge mobile terminaler for bruk i hjemmetjenesten

3. Sikkerhet/Juss (delprosjektleder:Leif Erik Nohr)
-Gjennomføre risikovurdering
-Utredning og rapporter

4. Telemedisinske tjenester (delprosjektleder:Lisbeth Remlo Abelsen)
-E-post basert veiledning
E-post mellom sykehjem og tilsynsleger (fastleger) for spørsmål og svar
Konseptet sårpoliklinikk
Elektroniske prosedyrer til bruk i pleie- og omsorgstjenesten
-Elektronisk meldingsutveksling
Elektroniske laboratoriesvar mellom sykehus og PLO tjenesten
Elektroniske inn- og utskrivingsmeldinger

5. Følgeforskning (delprosjektleder: Ann Therese Lotherington, Norut/
NST koordinator:Morten Brattvoll)
-Det tekniske (løsningene)
-Opplæringen
-Det organisatoriske (org. av tjenestene)
-De relasjonelle aspektene (identitet)
-Driften av fyrtårnsprosjektet
-Måle effektene (innsatsen, kost/nytte)
-Følge den internasjonale utviklingen (sammenlignende studier)

 Det er etablert flere samarbeidsrelasjoner for å løse de oppgaver som er skissert og det er tenkt et større konsortium bestående av:

  • Nasjonalt senter for telemedisin (NST)
  • Tromsø kommune
  • Kompetansesenteret for IT i helsevesenet (KITH)
  • Thales communication
  • Norut samfunnsforskning
  • Telenor FOU
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN)
  • Well Diagnostics
  • Nordnorsk Helsenett (NH)