Sikker informasjon i sikre hender

Den kommunale helsetjenesten står overfor en ny verden, med mulighet for elektronisk utveksling av pasientopplysninger. Målet er å gi et bedre helsetilbud til kommunens innbyggere. Men hvordan skal vi i praksis dele opplysningene, og samtidig ivareta pasientens personvern?
sikkerhetsseminar_2008_400
Når sykehuset og kommunehelsetjenesten skal dele pasientopplysninger kan det fort bli komplisert, både i praksis og i forhold til lovverket. Fra venstre Ellen Kari Christiansen ved NST og Line Nordgård fra Tromsø kommune. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Dette er spørsmål som seminaret ”Med kommunene i fokus” skal forsøke å gi et svar på 23. og 24. april. Da rettes søkelyset mot utveksling av pasientopplysninger innen kommunehelsetjenesten - og mellom kommunen og sykehusene, med de utfordringene dette gir. 

Systemer som ikke snakker sammen

I Tromsø kommune blir det for eksempel jobbet med å forsterke tilbudet til psykiatriske pasienter, og det har blitt etablert 32 nye kommunale boliger ved Åsgård psykiatriske sykehus.

Tore Ødegård fra Tromsø kommune forteller at det bor mennesker med alvorlige psykiske lidelser i disse boligene. Derfor har de også behov for tett oppfølging fra flere fagområder, og kommunen samarbeider med Rehabiliteringsenheten ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) for å kunne gi dem den oppfølgingen de trenger.

- Samarbeidet har vært så nært at man har jobbet side ved side i disse boligene for å sikre beboerne nødvendig helsehjelp. Utfordringen har vært og er fortsatt at personell fra Rehabiliteringenheten, som er en andrelinjetjeneste i UNN, dokumenterer i sitt datajournalsystem DIPS, og at kommunens personell dokumenterer i Profil, som er deres datajournalsystem.

- Sjansen for at helt nødvendige opplysninger ikke blir dokumentert i begge systemer er overhengende, og det er ennå ikke mulig for personell fra det ene nivået å få tilgang til det andre nivåets datajournalsystem. Dette er en stor utfordring når man gir helsehjelp side om side fra to nivåer samtidig, sier Ødegård. 

Samme behov - ulike lovverk

Samtidig som helsepersonell ofte sliter med systemer som ikke kan ”snakke sammen”, møter de også utfordringer i lovverket for de forskjellige helsetjenestene. Det er ikke gitt at loven åpner for at ulike deler av helsevesenet skal kunne jobbe sammen og dele pasientopplysninger ved direkte tilgang til hverandres journalsystemer.

- Helsepersonellet fra forskjellige deler av kommunesektoren trenger ofte de samme opplysningene om den enkelte pasient, men de kan være underlagt forskjellige lovverk. Dette kan gjøre det vanskelig å dele opplysninger i praksis, forteller seniorrådgiver Ellen K. Christiansen ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST).

Pasienter med kroniske sykdommer vil for eksempel kunne ha behov for ulike typer tilbud fra flere sektorer, men tilbudet de trenger kan falle inn under for eksempel både kommunehelsetjenesteloven og sosialhelsetjenesteloven. Enkelte av dem mottar også tjenester fra spesialisthelsetjenesten. Da kan det være duket for lovmessige utfordringer.

- Målet er å finne fram til systemer og rutiner som gjør nødvendige pasientopplysninger tilgjengelige for helsepersonell når de trenger det der de trenger det for å gi best mulig tilbud til den enkelte pasient. Dette må gjøres på en måte som samtidig sikrer personvernet til den enkelte pasient, noe som er helt nødvendig for tilliten mellom pasient og helsepersonell, avslutter Christiansen.

Påmelding

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom NST, Tromsø kommune og HIT – Arena for helse, innovasjon og teknologi med tilskudd fra Sosial- og Helsedirektoratet. Du finner mer informasjon om seminaret og skjema for påmelding på denne siden: 

Kontaktpersoner ved NST:

Seniorrådgiver Ellen Kari Christiansen, telefon 416 84 705, e-post: Ellen.Christiansen@telemed.no
Prosjektsekretær Sissel Bergvoll, telefon 469 24 270, e-post: sissel.bergvoll@telemed.no