Sikter høyt for Kåfjord

Hvorfor tenke smått, når målet er å gi innbyggerne best mulig helsetilbud? Den lille kommunen Kåfjord i Nord-Troms tar i bruk ny teknologi og ny organisering for å henge med i utviklinga.
Jan Fredrik Frantzen/NST
Helsesektoren i Kåfjord vil henge med i den teknologiske utviklinga. Målet er både å gi pasientene et godt tilbud - og være en attraktiv arbeidsgiver for leger og sykepleiere. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
- Skal vi henge med i utviklinga må vi jo tilpasse oss og ta i bruk den nye teknologien. Ellers kan vi ende opp med å gi et uforsvarlig helsetilbud til innbyggerne våre, forklarer avdelingsleder Kirsti Blomli ved hjemmetjenesten i Kåfjord entusiastisk.

Sammen med kommunelege Arthur Kjelstrup Olsen har hun flere spennende prosjekter på gang innerst i den lille bygda i enden av den djupe Kåfjorden i Nord-Troms. Multidoser av medisiner, krypterte meldinger gjennom et felles intranett for hele helsetjenesten i kommunen og med tiden elektroniske resepter og sykemeldinger. Noe har de allerede ordnet med, resten vil de ha på plass så fort det lar seg gjøre.

Sparer tid med maskinpakket medisin

Medisinlista, som skrives ut fra legen, sendes apoteket via hjemmetjenesten. Denne brukes som resept for et helt år, med unntak av noen medisiner som trenger resept på et halvt år. Dette sparer legen for mye arbeid, noe han allerede merker godt. Tilbake får de ferdige medisindoser til pasientene som er pakket for 14 dager av gangen av Norsk Medisinaldepot. Tidligere fikk de medisiner for 3 måneders forbruk, men da måtte de også gjøre hele jobben selv med å dosere opp medisinen til pasientene.

- Det betyr at vi slipper å bruke masse tid på denne jobben og stå inne i en sky av støv fra medisinene. Det blir også færre feil og vi får en bedre kvalitet på doseringen, for nå slipper vi å gjøre dette midt oppe i en stresset hverdag, sier Blomli.

Hun gjør et kjapt overslag og kommer til at omtrent ei halv stilling tidligere gikk med til å gjøre den jobben som medisinaldepotet nå tar seg av. Det betyr kanskje rundt 100.000 kroner i sparte arbeidsutgifter, men ikke minst betyr det at pleierne kan bruke tida på å ta vare på pasientene som skal ha medisinen.

- Hvorfor skal vi gjøre den jobben når vi kan få en maskin til å gjøre det, spør hun med et smil.
- Det betyr selvsagt også at jeg slipper å fylle ut reseptene manuelt hver gang. Det sparer jo meg for en god del unødvendig arbeid, utdyper Artur Kjelstrup Olsen. Han har i flere år sendt elektroniske henvisninger direkte til Universitetssykehuset i Tromsø via helsenettet og får tilbake ferdige utskrivingsmeldinger rett inn i pasientjournalen. Etter hvert skal reseptene kunne sendes til apoteket elektronisk.

Nye løsninger, mer tid til pasienten

I tillegg er kåfjordingene nå i ferd med å kople sammen legene og pleie- og omsorgstjenesten i et felles intranett, etter at kommunen ble deltaker i Elin-k prosjektet i starten av 2008. Når systemene er ferdig utviklet og kommunen er koplet opp på helsenettet skal informasjonsflyten gå mye lettere mellom de ulike nivåene i helsetjenesten i kommunen.

- I løpet av en arbeidsdag er det ikke uvanlig at jeg får mellom 20 og 30 telefoner. Ofte sitter jeg med en pasient, men telefonen må jeg jo svare uansett, sier Olsen.

Når det sikrede intranettet er på plass i løpet av høsten kan de sende elektroniske meldinger mellom nivåene og mellom legene og sykepleierne.

- Da kan vi svare på henvendelsen så fort vi har ledig tid og vi slipper alle disse avbrytelsene, som igjen går ut over pasientene, avslutter Olsen.

Les mer

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Sykepleierforbundet:
http://www.sykepleierforbundet.no/article.php?articleID=12593&categoryID=1782

Multidosering er også omtalt på nettsidene til Kåfjord kommune:
http://www.kafjord.kommune.no/multidoser.4468075-951.html