"Sjekkeplass" for vekst og yngling

Tett kontakt mellom helse- og IT-aktører i Nord-Norge stimulerer til fremtidig vekst og yngling.

Gjennom HIT Nord-Norge har tunge aktører gått sammen om å etablere en permanent samarbeidsarena for bedrifter, forsknings- og utviklingsmiljø og helsesektoren i den nordlige landsdel. Gjennom prosjektet stimuleres aktørene til konkret samhandling.

Inspirert av tanken om at innovasjon og utvikling er lønnsomt, og at brukerorienterte løsninger best skjer i samspill mellom kunder og leverandører, er prosjektet HIT Nord-Norge etablert. HIT Nord-Norge ønsker å drive en arena for "fasilitering" av slikt samarbeid med markedsfokus på IT og helse, og med geografisk fokus rettet primært mot nordnorske aktører.

Innsatsen er finansiert av Innovasjon Norge, Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) og InnoMed. Prosjektet har også drevet fram fem forstudier der ideer har blitt modnet og forberedt for videre utviklingsløp.

Optimisme i nord
26 aktører fra forskning, næringsliv og helsetjenesten bidrar gjennom deltakelse i HIT Nord-Norge til å synliggjøre landsdelens kompetanse nasjonalt og internasjonalt innenfor helse, innovasjon og informasjonsteknologi.

Forskning og utvikling har en viktig rolle i norsk næringsliv og offentlig sektor. Næringslivets konkurranseevne avhenger av at bedriftene er i stand til å ta i bruk og videreutvikle kunnskap om teknologiske og organisatoriske løsninger. Innføring av elektronisk samhandling mellom de ulike nivåene i helsesektoren har et betydelig verdiskapingspotensial og kan skape grobunn for næringsutvikling. En satsing på økt bruk av elektronisk samhandling og telemedisin i et samvirke mellom helsetjenesten, næringsliv og forskning vil medføre utvikling av nye tjenester og produkter der hensyn til faglig kvalitet og folks tilfredshet står sentralt.

Modent marked
Helse Nord representerer den største kunden og er kommet langt når det gjelder å ta i bruk elektronisk kommunikasjon mellom primærleger og sykehus. Alle sykehusene, omtrent alle primærlegene og enkelte kommuner er koblet opp og nyttiggjør seg av tjenestene i helsenettet. Helse Nord RHF har sett potensialet som elektronisk samhandling mellom spesialister og mellom de ulike nivåene i helsetjenesten representerer og har også støttet opp under tiltak som tilrettelegger for slik samhandling i kommunene.

Arena som koblingsinstrument
I bunnen ligger en regional variant av Arenaprogrammets modell for utvikling av regionale innovasjonssystemer. Modellens styrke er at den løfter aktørenes - og spesielt helsetjenestens behov - ut på en felles arena. Det har lenge vært en utfordring å få til gode løsninger i samhandling mellom helsetjenesteleverandør (helseforetakene) og de som utvikler IT-løsninger. Gjennom HIT Nord-Norge bidrar vi til dialog og kompetanseutveksling mellom aktører før nye produkter og tjenester utvikles.

5 forstudier
Så langt har stimulering til aktivitet og nettverksbygging mellom miljøene i nord konkret resultert i 5 forstudier og flere forpliktende samarbeid. "Medisinkortprosjektet" og prosjektet "Meldinger med vedlegg" er gode eksempler på dette. Leverandører, offentlig helsevesen og forskningsmiljø har gått sammen for å utvikle løsninger innenfor to store satsningsområder i helsesektoren. Aktørene bidrar med informasjon og etterspør møteplasser for å diskutere felles utfordringer og behov.

Les mer om HIT Nord-Norge: http://www.telemed.no/index.php?cat=39259&language=no&