Telemedisin til nenetsfolket

Noen steder på kloden bor folk så øde at telemedisin er til uvurderlig hjelp. Nenetsernes autonome område nordvest i Russland er et slikt sted.

Nenets_in_Russia.webarchive800px-Nenets_in_Russia.jpgBosetningene ligger opptil femti mil unna sykehuset i hovedstaden Naryan-Mar. Nå er de koblet til sykehuset med videokonferanseutstyr. 

 

nenets_400x266
Toppmoderne fasiliteter i konferansesalen i Naryan-Mar.

Utveksling av erfaring og kunnskap

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og nenentsernes autonome område (NAO) har inngått et samarbeid som skal gi et bedre helsetilbud til befolkningen i NAO ved hjelp av telemedisin og e-læring.

- Hensikten er å utveksle erfaring og kompetanse. Å innføre og drifte telemedisin der det er store avstander mellom folk gir nyttige erfaringer for begge parter, sier Svetlana Manankova Bye, prosjektleder ved NST. Hun forteller at NAO har rike oljeressurser og god økonomi. De har alt av utstyr på plass. Regionsykehuset i Naryan-Mar har brukt telemedisin til både møter og fjernkonsultasjoner siden 2000.

– Når de nå skal utvikle det telemedisinske nettverket videre, vil de gjerne lære av andres erfaringer, spesielt når det gjelder organisering, policy, standarder og protokoller. Det er bakgrunnen for at de tok kontakt med oss i 2012, sier Manankova Bye.

nenets3_400x266
Videokonferanse mellom Naryan-Mar og Tromsø.

Felles utfordringer

Et første møte mellom partene ble finansiert av Barentssekretariatet. NAO og NST ble enige om å samarbeide og lære av hverandres erfaringer. Begge regionene har spredt befolkning i store, utilgjengelige områder og vanskeligheter med både å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell.

En tverrfaglig workshop i hovedstaden Naryan-Mar i høst markerte oppstarten på samarbeidet, og mange fra NST deltok – både i Naryan-Mar og via videokonferanse fra Norge.

- Begge parter luftet erfaringer i alt fra informasjonssikkerhet, praktisk innstallering av utstyr, infrastruktur og nettverk til opplæring av helsepersonell, sier Manankova Bye. 

På nyåret kommer en liten delegasjon fra NAO for å hospitere en kort periode på NST og Universitetssykehuset i Nordnorge (UNN). 

• Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) har vært samarbeidssenter for Verdens Helseorganisasjon (WHO) innen telemedisin og e-helse siden 2002.
 

• Som samarbeidssenter gir NST råd og veiledning til WHOs medlemsland om gjennomføring av nye prosjekter og implementering av telemedisin. Utnevnelsen skyldes lang erfaring med telemedisin i Nord-Norge og Nordvest-Russland.  

• NST opplever økt etterspørsel av norsk kompetanse fra enkeltpersoner og fra institusjoner. 

• Nenets autonome område (NAO) ligger i det nordvestlige hjørnet av Russlands europeiske del. Territoriet er på størrelse med Finnmark fylke og er rikt på olje og gass. 42 000 innbyggere bor i NAO, 8000 av dem er nenentsere. 700 av disse lever fortsatt som nomader. 

 • I 2011 ble et regionalt telemedisinsk nettverk opprettet for å koble helsestasjoner i utkantene til sykehuset i Naryan-Mar og videre til det regionale sykehuset i Arkhangelsk. 

• Regionen har de samme utfordringene med implentering av telemedisin som de fleste andre steder; opplæring, motivasjon, opprettholde prosedyrer og generelt vedlikehold. 

• Samarbeidsprosjektet skal gi et bedre helsetilbud i NAO ved bruk av telemedisin og e-læring. 

• Prosjektet er adminstrert av NST.