Telemedisinsk Brukerforum i Helse Vest

Seminar om videokonferanse (VK) og E-terapi i psykisk helsevern ble gjennomført på Haukeland Universitetssykehus 16. november 2005. Brukerforumet ble gjennomført som et samarbeid mellom NTSs regionkontakter, Norsk Helsenett AS og Helse Bergen HF.
Deltakerne fra psykiatriske divisjoner i hele regionen var representert. Bildet viser foredragsholder Kristin Bovim fra Psykiatrisk Divisjon Helse Bergen HF.

Informasjon om brukerforumet og programmet (med slides fra foredrag), finnes på www.telemed.no/brukerforum men noen smakebiter nevnes….

NST's regionkontakter
NSTs regionkontakt i Helse Vest, Undine Knarvik, ledet seminaret og startet opp med en presentasjon om NST og telemedisinske muligheter. Bodil Bach, regionkontakt Helse Øst, fulgte opp med erfaringer og eksempler ift undervisning (på VK og nettbasert) og veiledningsmuligheter ved bruk av videokonferanse.

Lokale utfordringer
Assisterende Divisjonsdirektør, Psykiatrisk Divisjon, Bjarte Stubhaug startet de lokale innleggene med å gi innblikk i de regionale utfordringer som kan være aktuelle for å ta i bruk IKT som et verktøy. Her nevnes faglig samarbeid, klinisk terapeutisk arbeid i 3. linje, planlegging og kvalitetssikringsarbeid og administrative møter. Lokale utfordringer vil kunne være innen samarbeid mellom sykehus og DPS (pasientoverføringer, veiledning, administrasjon, logistikk) og samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste - kommunehelsetjeneste og klinisk terapeutisk arbeid.

Erfaringsutveksling
Kristin Bovim, Helse Bergen HF, presenterte deres erfaringer med å bruke VK til logistikkarbeid. Hver dag gjennomføres et møte for å diskutere siste døgns innleggelser i Psykiatrisk Akuttmottak, planlegge utskrivninger/overflytninger m.m sammen med de samarbeidende enheter.

Berit Lode Helland, Helse Stavanger HF, presenterte erfaringer med bruk av VK til møtevirksomhet, veiledning og undervisning både lokalt og som en del av nasjonale tilbud i www.undervisningskatalogen.no. Utfordringer ift teknologi, organisasjon, økonomi etc ble godt belyst og ga grobunn for diskusjon og spørsmål videre i gruppegjennomgangen.

Deede Gammon, NST, ga en oversikt over E-terapi og muligheter i fremtiden, mens Per Egil Kummervold, NST, holdt et VK-foredrag om erfaringer ift nettbruk ved lege - pasientkommunikasjon.

Sverre Nordgård, markedsansvarlig Helse Vest, NHN AS, presenterte helsenettet, status og planer ift fremtidens infrastruktur og tjenester ift telemedisin og videokommunikasjon i helsenettet.

Grupperunden i etterkant var inndelt i de tre hovedområdene som ble belyst. Undervisning/veiledning, klinisk samarbeid og pasientoverføring og E-terapi - muligheter og utfordringer. Dette gir deltakerne muligheter for å kunne gå mer inngående inn i utfordringer og problemstillinger.

Utstillinger/sponsorer:
Arrangørene hadde invitert inn leverandører til å delta som sponsorer og utstillere. Tandberg ASA (www.tandberg.net) stilte som hovedsponsor og øvrige sponsorer var Avikom (www.avikom.no), Deriga (www.deriga.no) og Open Human Digital (OHD) (www.ohd.no). Mer informasjon og presentasjoner finnes på: www.telemed.no/brukerforum.