Telemedisinske mandagsforelesninger - fortsatt anledning til å melde seg på!

NST startet i vår med en forelesningsserie innen telemedisinske tema for å nå bredere ut med tema og prosjektområder som stadig er etterspurt ved vårt kompetansesenter. I høst fortsatte vi tilbudet, men flere foredrag er avlyst grunnet manglende påmeldinger. Dette til tross for at temaene burde være interessante for de som engasjerer seg i telemedisin, elektronisk samhandling og utfordringer relatert til dette.
Men det er enda flere forelesninger i programmet, så vi vil anbefale de foretak, kommuner og andre interesserte, som har mulighet for å delta via videokonferanse, nå benytter anledningen til å få med seg de gjenstående forelesninger!
 
Alle forelesninger går på mandager kl. 14-15. Påmelding skjer elektronisk via www.helsekompetanse.no - se videokonferansetilbud.
 
Gjenstående program
 
6. november vil Ernst Kloosterman, leder ved NSTs pasientprogram foreleser om ”eHelsebrukeren – egen-helse og selvhjelp”. Dagens pasienter og borgere generelt har en større rolle ift sin helsetilstand enn før. Dette skyldes bla teknologiske utvikling, men også tilgjengelighet til informasjon. Presentasjonen gir en oversikt over befolkningens bruk av Internett for helseopplysninger, samt eksempler på IKT-verktøy og selvhjelpsgrupper via Internett.
 
13. november vil NSTs russiske konsulent, Svetlana Manankova Bye fortelle om kompetanseutveksling ved fjernundervisning mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland under Barentssamarbeidet. Hun vil redegjøre for utfordringer (tekniske, faglige, organisatoriske), videreutvikling av samarbeid med eksempler og resultater. 
 
20. november vil en av NSTs jurister, Ellen Christiansen ta for seg "Nye pasientroller, nye elektroniske verktøy og nye helserelaterte tilbud på Internett. Noen juridiske betraktninger." Forelesningen tar opp bruk av internett i helsesammenheng og de nye pasientrollene. Hun vil se litt nærmere på helserelaterte nettsider og gå gjennom relevante juridiske problemstillinger knyttet til ulike kategorier tilbud, inkludert en gjennomgang av ulike kvalitetssikringssystemer. Det kan være vanskelig for brukerne av Internett å vurdere kvaliteten av websider de finner, men det er utviklet en rekke systemer og sjekklister som skal hjelpe den enkelte i kvalitetsvurderingen (bruk av e-post i kontakten mellom helsevesen og pasienter vil bli tatt opp særskilt).
 
27. november vil Vibeke Flytkjær, Nettbasert Kompetanseutvikling, NKU presentere NSTs nasjonale læringsplattform Helsekompetanse.no. Forelesningen vil gi et innblikk i hva Helsekompetanse.no inneholder av tjenester og muligheter for å utvikle og delta på nettbaserte kompetanseprogram. Herunder vil det bli gitt eksempler på kurstilbud innen videokonferanse og e-læring.
 
4. desember vil Rigmor Furu, NKU holde presentasjonen Elektroniske fagnett; en ny arena for samarbeid og kompetansebygging for helsearbeidere i kommunene?” Helsearbeidere som arbeider innenfor samme fagområde etterlyser nye felles møteplasser. Helsearbeidere som arbeider i kommunene benytter elektroniske nettverk som samarbeidsarena og læringsplass. Forelesningen vil presentere eksempler fra fagnett som benyttes i helsesektoren, og belyse utfordringer og muligheter knyttet til disse.
NST ønsker alle interesserte velkommen til våre forelesninger!