Telemedk@rt2003 - en kartlegging av telemedisinsk aktivitet i Norge

Rapporten er resultatet av en kartlegging av telemedisinsk aktivitet i Norge som NST utførte på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet vår/høst 2003. Hensikten med kartleggingen har vært å gi en samlet oversikt over telemedisinsk aktivitet som en del av kompetansesenterets rolle som kunnskapsformidler.
Rapporten vil kunne være til hjelp for helseregionene ved at den gir innblikk i kompleksiteten rundt telemedisinsk aktivitet i Norge. Kartleggingsarbeidet har tatt utgangspunkt i NSTs aktiviteter, men fokuserer telemedisinsk aktivitet i den enkelte helseregion og hvordan denne varierer fra region til region. Det antydes også fremtidige utfordringer innen helsevesenet der telemedisin kan være et viktig verktøy. Hver helseregion blir presentert for seg. De telemedisinske prosjekt fremkommer i tabellariske oversikter over ulike typer prosjekt, antallet telemedisinske prosjekt og i hvilken utviklingsfase disse befinner seg. Kartleggingen innholder detaljert oversikt over prosjektene i hver helseregion og en oversikt over prosjektideer. Kartleggingen viser store variasjoner mellom regionene når det gjelder bruk av telemedisin. Selv om telemedisin per i dag i forholdsvis begrenset grad er i rutinetjeneste er hovedinntrykket at det er et uttalt ønske fra regionene (gjennom strategiplanene) om å bruke telemedisin i større grad for å kunne møte dagens utfordringer i helsevesenet. Kartleggingen avsluttes ved å vise til noen helsepolitiske utfordringer, og utfordringer knyttet til bruk av telemedisin i helsesektoren. Avdelingslederen ved NST har et sluttord om utfordringer på kort og på lang sikt. I tilknyting til kartleggingen følger tre vedlegg. Vedlegg 1 "Prosjektoversikt", oversikt over telemedisinprosjektene som er samlet inn i denne kartleggingen. Vedlegg 2 "Sentrale IKT og Telemedisinmiljø", miljø NST har vært i kontakt med i løpet av kartleggingsperioden og vedlegg 3 "Prosjektideer".

Les rapporten her  

Hvis du ønsker papirversjonen, kan du henvende deg til Øystein Hansen